Algemene voorwaarden

HVK Stevens Belastingadvies B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht en met statutaire zetel in Amsterdam, die als doel heeft om een belastingadviespraktijk in brede zin uit te oefenen.

HVK Stevens Legal B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht en met statutaire zetel in Amsterdam, die als doel heeft om een juridische adviespraktijk in brede zin uit te oefenen.

HVK Stevens Consultancy. B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht en met statutaire zetel in Amsterdam, die als doel heeft om administratief, financieel, juridisch en fiscaal advies alsmede transactie-ondersteunende diensten in brede zin te coördineren.

HVK Stevens Business Services B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht en met statutaire zetel in Amsterdam, die als doel heeft om administratief, financieel, juridisch en fiscaal advies alsmede transactie-ondersteunende diensten in brede zin te coördineren.

HVK Stevens Belastingadvies B.V., HVK Stevens Legal B.V., HVK Stevens Consultancy B.V. en HVK Business Services B.V. worden hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk aangeduid als: ”HVK Stevens”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de (wettelijke) relaties waaronder alle (mondelinge) aanbiedingen/ opdrachtbrieven / gedane voorstellen / alle afgesloten overeenkomsten en/of opdrachten (de “Opdracht“) door HVK Stevens met een andere partij (de “Cliënt“) (en/of directe en/of indirecte dochtermaatschappijen die geheel eigendom zijn van de Cliënt) overeenkomstig welke HVK Stevens, afhankelijk van het geval, onder andere, administratieve, financiële, transactie-ondersteunende, fiscale, notariële en consultancy diensten (de “Diensten“) zal uitvoeren.

Deze algemene voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door die afzonderlijke personen en juridische entiteiten die direct of indirect verbonden zijn aan HVK Stevens, die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de door of namens HVK Stevens verleende Diensten, volgende op de Opdracht.

HVK Stevens heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe contracten voor Diensten en op alle lopende overeenkomsten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de inhoud van elk hieronder genoemd artikel van toepassing.

 1. Opdracht
  • De Opdracht wordt gekwalificeerd als een “Opdracht” in de betekenis van artikel 7:400 van het “Burgerlijk Wetboek”. Artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (waarin regelingen zijn opgenomen voor situaties waarin een Opdracht wordt uitgevoerd door een bepaalde persoon) en artikel 407, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (dat hoofdelijke aansprakelijkheid regelt in situaties waarin aan twee (2) of meer personen een Opdracht wordt gegeven) zijn niet van toepassing. HVK Stevens wordt beschouwd als de enige contractant in zaken met de Cliënt.
  • HVK Stevens zal de Diensten naar beste weten en kunnen aanbieden of anderszins beschikbaar stellen. Dit is een “inspanningsverbintenis” en vormt geen verplichting tot uitvoering of een “resultaatsverbintenis“. HVK Stevens kan en zal geen enkel resultaat garanderen en er zijn geen deadlines (“fatale termijn“) van toepassing voor de Diensten / Opdracht in de zin van artikel 6:83 lid (a) van het Burgerlijk Wetboek.
  • HVK Stevens heeft te allen tijde het recht om werknemers / personen aan te wijzen die specifieke Diensten zullen verlenen, zelfs als de Diensten werden aangevraagd met de bedoeling dat ze door een specifieke persoon / werknemer worden uitgevoerd. De Cliënt kan in geen geval van andere partijen dan HVK Stevens eisen dat de Diensten worden uitgevoerd.
  • HVK Stevens bepaalt de manier waarop de gegeven Opdracht wordt uitgevoerd.
 1. Beperking van aansprakelijkheid, verjaringstermijnen, klachtplicht
  • Iedere aansprakelijkheid van HVK Stevens is beperkt tot het bedrag dat wordt uitbetaald onder de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) van HVK Stevens Belastingadvies B.V. / HVK Stevens Legal B.V. / HVK Stevens Consultancy B.V. / HVK Stevens Business Services B.V. (afhankelijk van de partij(en) tot de opdrachtbrief) in de betreffende kwestie plus het bedrag van eigen risico dat niet door de verzekeraars uitbetaald wordt onder de voorwaarden van de genoemde polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en). De voorwaarden van de (van toepassing zijnde) polis(sen) van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) kunnen op verzoek kosteloos worden ingezien.
  • De polis van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van HVK Stevens Belastingadvies B.V. en / of HVK Stevens Consultancy B.V. en/of HVK Business Services B.V. bied(t)(en) dekking voor claims die zijn ingediend en/of waarvoor juridische procedures zijn opgestart in een van de landen van de Europese Unie, in verband met verzekerde activiteiten die zijn uitgevoerd vanuit het/de Nederlandse kanto(o)r(en) van de verzekerde en voor de Cliënt die gevestigd is binnen de Europese Unie. Er is in geen geval dekking voor claims die worden ingediend krachtens de wet van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada, alsmede voor claims die daar worden beoordeeld, behandeld of geregeld door of onder een gerechtelijk, arbitraal of intermediair orgaan.
  • Alle (vermeende) (mogelijke) rechten, claims en andere bevoegdheden (de “Claims“) die de Cliënt om welke reden dan ook jegens HVK Stevens heeft in verband met (de uitvoering van) de Opdracht door HVK Stevens zijn onderworpen aan een “vervaltermijn“: Claims vervallen in elk geval zes (6) maanden na de datum waarop de Cliënt kennis nam van of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het bestaan van zulke Claims. In elk geval (inclusief de voornoemde situatie), zullen eventuele Claims tegen HVK Stevens één (1) jaar na de uitvoering van de Opdracht / (specifieke) Diensten door HVK Stevens vervallen, wat (ook) betekent dat de Cliënt wordt geacht formeel een procedure tegen HVK Stevens te starten binnen één (1) jaar na uitvoering van de Opdracht / (specifieke) Diensten door HVK Stevens.
  • Claims en klachten moeten schriftelijk worden gemotiveerd en bij HVK Stevens worden ingediend door middel van een “ingebrekestelling” van HVK Stevens.
  • Indien en in zoverre er geen uitkering plaatsvindt onder de polis van de aansprakelijkheidsverzekering(en) om redenen die geen verband houden met de specifieke omstandigheden van de desbetreffende Claim op dat moment, is de hoofdelijke aansprakelijkheid van HVK Stevens, haar bestuurders, aandeelhouders, bestuurders van de aandeelhouders en personen die werken of gewerkt hebben bij HVK Stevens of in Opdracht werkten van HVK Stevens, in zijn geheel beperkt tot een bedrag dat niet hoger is dan de vergoeding – die gefactureerd is in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de Claims – voor het werk waaraan de verlies veroorzakende gebeurtenis is gerelateerd of waarmee het verbonden is, met een maximum van tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250,000.00).
  • HVK Stevens (haar bestuurders, (bestuurders van haar) aandeelhouders en de werknemers / personen die voor HVK Stevens hebben gewerkt of die in Opdracht werken of hebben gewerkt van HVK Stevens) zijn in geen geval aansprakelijk jegens de Cliënt:
 2. voor schade die voortvloeit uit een handeling of veronachtzaming die de potentiële of voorspelbare respons was van HVK Stevens op een verzoek dat is ontvangen van of namens de Cliënt;
 3. voor schade die niet rechtstreeks voortvloeit uit een handeling of veronachtzaming van een van de uitvoerende functionarissen van HVK Stevens – “leidinggevende ondergeschikten”;
 4. HVK Stevens is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, indirecte schade, boetes, schade en / of winstderving;
 5. in het geval dat de Cliënt zelf niet voldoet of voldaan heeft aan de voorwaarden uit de Opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden.
  • De Cliënt en / of de groepsmaatschappijen van de Cliënt zullen in voorkomend geval enig recht van actie of beroep doen uitsluitend tegen HVK Stevens uitoefenen (en niet tegen de bestuurders, (bestuurders van) haar aandeelhouders, of de werknemers / personen die werken of hebben gewerkt voor of in opdracht van HVK Stevens).
  • Het Nederlandse “Klachten- en geschillenregeling Notariaat” is van toepassing op de Diensten van (kandidaat-) notarissen van HVK Stevens Legal B.V. Deze kunnen in het Nederlands worden geraadpleegd op knb.nl of www.degeschillencommissie.nl.
 1. Externe contractanten
  • HVK Stevens mag externe contractanten inschakelen indien nodig om de Diensten / haar taken onder de Opdracht uit te voeren. In zoverre als mogelijk is / vereist geacht naar goeddunken van HVK Stevens, zal HVK Stevens de Cliënt van tevoren raadplegen. HVK Stevens zal de nodige zorgvuldigheid betrachten bij het selecteren van externe contractanten.
  • HVK Stevens is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden in de uitvoering van haar Diensten.
  • Een beperking van aansprakelijkheid die door een derde partij is bedongen, kan door HVK Stevens namens de Cliënt worden aanvaard.
 1. Verplichtingen van de Cliënt
  • De Cliënt is verplicht een vergoeding te betalen voor de Diensten die uitgevoerd worden in verband met de Opdracht zoals uiteengezet in de Opdracht / deze algemene voorwaarden.
  • Indien een Opdracht de medewerking van de Cliënt vereist, zal de Cliënt alle informatie en documenten die HVK Stevens nodig heeft voor de juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht tijdig en, waar van toepassing, in de vorm en op de wijze zoals bepaald door HVK Stevens, leveren.
  • HVK Stevens zal de Opdracht uitvoeren op basis van de informatie die haar wordt verstrekt onder de voorwaarden van de Opdracht, inclusief alle vergaderingen die HVK Stevens houdt met de Cliënt of met derden en / of andere adviseurs op verzoek van de Cliënt. De Cliënt verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de door de Cliënt of dergelijke derden en / of andere adviseurs verstrekte informatie juist en volledig is.
  • Alle kosten, verlies en / of schade veroorzaakt door een vertraging in de uitvoering van de Opdracht als gevolg van het niet leveren van de gevraagde informatie, of door het niet tijdig of in de juiste vorm verstrekken van dergelijke informatie, zijn voor rekening en risico van de Cliënt. De Cliënt draagt het risico voor alle items die hij aan HVK Stevens heeft verstrekt. De Cliënt moet ervoor zorgen dat een verzekering het risico van beschadiging, verlies, afwezigheid of diefstal van de items dekt.
 1. Schadevergoeding
  • Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van HVK Stevens, vrijwaart de Cliënt HVK Stevens van en tegen alle Claims, rechten en / of rechtszaken van een derde tegen HVK Stevens die direct of indirect voortvloeien uit of verbonden zijn aan de Opdracht, activiteiten of Diensten uitgevoerd of te verrichten door HVK Stevens voor de Cliënt, waaronder inbegrepen verlies, schade, kosten en uitgaven geleden of opgelopen door HVK Stevens in verband met een dergelijke Claim, recht of schending.
 1. Berekening van vergoedingen
  • Tenzij anders is overeengekomen, wordt de door de Cliënt aan HVK Stevens te betalen vergoeding berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals van tijd tot tijd vastgesteld door HVK Stevens.
  • Als de uurtarieven worden gewijzigd tussen de startdatum en de voltooiingsdatum van de Opdracht, kan HVK Stevens de overeengekomen uurtarieven dienovereenkomstig aanpassen.
  • Alle uitgaven die door HVK Stevens namens de Cliënt worden gedaan, zijn voor rekening van de Cliënt. Reis- en verblijfkosten die worden gemaakt, zijn voor rekening van de Cliënt en worden beschouwd als een uitgave die namens de Cliënt is betaald.
  • Een vast percentage van de vergoeding, zoals van tijd tot tijd van toepassing, is door de Cliënt verschuldigd voor algemene kantoorkosten (zoals porto-, telefoon-, fax- en kopieerkosten).
  • Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met het bedrag van de verschuldigde btw tegen het dan geldende tarief.
  • Een succesvergoeding kan deel uitmaken van de Opdracht. Een dergelijke succesvergoeding kan een vast bedrag en / of (geschaald) percentage omvatten over de gerealiseerde waarde en/of waarde van (een) (bepaalde) transactie (deze laatste waarde bestaat – tenzij anders overeengekomen – uit de opgebouwde waarde van alle betalingen en effecten, eigendomsrechten en items die door de Cliënt in het kader van een dergelijke transactie zullen worden ontvangen of betaald, inclusief (super) dividend uitgekeerd na het afsluiten van de Opdracht).
  • De succesvergoeding is verschuldigd door de Cliënt na het afsluiten van een transactie of het voltooien van de / bepaalde Diensten. De overeengekomen succesvergoeding is ook verschuldigd na het behalen van gedeeltelijke prestaties of transacties, indien van toepassing in verhouding tot dit gedeeltelijk resultaat, afhankelijk van de manier waarop de succesvergoeding is opgesteld, in welk geval de Opdracht wordt voortgezet totdat een volgende prestatie of transactie is bereikt. Indien de Cliënt te zijner tijd beslist om Diensten die verband houden met een succesvergoeding te wijzigen, dan dient een dergelijke succesvergoeding te worden betaald alsof de oorspronkelijke Diensten tot volle tevredenheid van de Cliënt zijn uitgevoerd. Dit artikel is ook van toepassing in geval van beëindiging van de Opdracht op grond van paragraaf 13 van deze algemene voorwaarden, in welk geval een succesvergoeding onmiddellijk verschuldigd is alsof de Diensten tot volle tevredenheid van de Cliënt werden uitgevoerd.
 1. Facturering
  • Behalve voor een succesvergoedingsfactuur, stuurt HVK Stevens per e-mail maandelijkse facturen voor de aan de Cliënt uitgevoerde Diensten, tenzij de omstandigheden een andere factureringsfrequentie toestaan of dit vereisen. Een succesvergoeding wordt gefactureerd wanneer deze betaalbaar is zoals uiteengezet in paragraaf 6 van deze algemene voorwaarden.
  • Facturen van HVK Stevens moeten zijn betaald en het gefactureerde bedrag moet uiterlijk vijftien (15) dagen na factuurdatum op de bankrekening zijn bijgeschreven. De betaalperiode is een strikte deadline, “fatale termijn” in de zin van artikel 6:83 lid (a) van het Burgerlijk Wetboek. Indien de betaling niet tijdig en / of volledig is gedaan, zal de Cliënt bijgevolg in gebreke zijn (in “verzuim“), zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, ongeacht of de overschrijding van die betaaldatum aan Cliënt te wijten is of niet. Niettegenstaande de andere rechten en rechtsmiddelen van HVK Stevens is HVK Stevens gerechtigd om een rente in rekening te brengen over het openstaande bedrag van 1% per maand (waarbij een deel van een maand wordt berekend als een volledige maand), te betalen vanaf de vervaldag in kwestie.
  • Als de factuurgegevens veranderen, zal de Cliënt tijdig – binnen achtenveertig (48) uur – HVK Stevens op de hoogte stellen van de nieuwe gegevens en het e-mailadres.
  • De Cliënt zal HVK Stevens op voorhand voorzien van interne verwijzingen die op de facturen moeten worden vermeld.
  • Indien de Cliënt heeft verzocht om een andere partij dan zichzelf te factureren, blijft de Cliënt (hoofdelijk) aansprakelijk voor de betaling van de factu(u)r(en).
  • HVK Stevens heeft het recht om Diensten uit te stellen, “opschortingsbevoegdheid” tot de Cliënt alle openstaande facturen heeft betaald.
  • HVK Stevens is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen jegens de Cliënt op te schorten, ongeacht in welke valuta en al dan niet vervallen en opeisbaar, tegen Claims die zij mogelijk jegens de Cliënt heeft, in welke valuta dan ook en al dan niet vervallen en opeisbaar.
  • Klachten over of bezwaren tegen door HVK Stevens in rekening gebrachte bedragen schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.
  • De Cliënt heeft in geen geval het recht om te “verrekenen“.
  • Een door HVK Stevens van de Cliënt ontvangen betaling dient ter voldoening van in de eerste plaats rente en (indien van toepassing) kosten en in de tweede plaats (een) openstaande factu(u)r(en) (in chronologische volgorde van oudste naar nieuwste), zelfs indien de Cliënt in dit verband anders aangeeft.
  • Alle extrajudiciële en gerechtskosten die HVK Stevens maakt uit hoofde van een geschil met de Cliënt, zowel in de hoedanigheid van eiser als van gedaagde, komen voor rekening van Cliënt. De extrajudiciële incassokosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 250, – per zaak en de gerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het werkelijk door HVK Stevens betaalde bedrag voor de gerechtelijke procedure, zelfs als dit hoger is dan de verrekende kosten van de procedures.
 1. Vertrouwelijkheid
  • HVK Stevens zal alle informatie van de Cliënt strikt vertrouwelijk behandelen en zal dergelijke informatie niet openbaar maken tenzij wettelijk vereist of door een gerechtelijk bevel. HVK Stevens kan vertrouwelijke informatie delen met haar medewerkers die werken aan een Opdracht voor de Cliënt of aan een van de aan haar gelieerde ondernemingen of adviseurs op need-to-know-basis en alleen in de mate dat de ontvanger van de informatie een geheimhoudingsplicht is verschuldigd (professioneel, contractueel of anderszins) aan HVK Stevens.
 1. Het bewaren van bestanden
  • Voor zover wettelijk vereist, behoudt HVK Stevens (kopieën van) de bestanden van Cliënten gedurende ten minste zeven (7) jaar nadat een zaak is afgesloten. HVK Stevens kan dergelijke bestanden na zeven (7) jaar vernietigen, tenzij de Nederlandse wet anders bepaalt en / of de Cliënt anders instrueert.
  • Een kopie van specifieke informatie in de werkbestanden van HVK Stevens zal op verzoek aan de Cliënt worden verstrekt na het voltooien van de Opdracht. HVK Stevens zal haar eigen werkbestanden (inclusief elektronische werkbestanden) over de Opdracht bewaren, met documenten (fotokopieën en / of originelen) die naar het oordeel van HVK Stevens relevant zijn. Deze werkbestanden zullen eigendom blijven van HVK Stevens.
  • HVK Stevens zal voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad. Gegevens zijn op aanvraag gratis beschikbaar.
 1. Intellectueel eigendom
  • HVK Stevens behoudt zich het recht voor van alle intellectuele eigendom (de “IE“) die HVK Stevens gebruikt of ontwikkelt en / of heeft ontwikkeld in de context van het uitvoeren van de Opdracht (inclusief documenten, modelaanbiedingen, voorstellen, berekeningen, ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, schetsen, schema’s, gegevens [verzamelingen] enz.) voor de Cliënt en ten aanzien waarvan HVK Stevens auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten bezit of kan uitoefenen. IE mag niet worden gedeeld met derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HVK Stevens.
 1. Cliëntidentificatie en de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679
  • Op eerste verzoek van HVK Stevens zal de Cliënt alle informatie en documentatie verstrekken die HVK Stevens nodig heeft om te voldoen aan de mogelijke verplichtingen uit hoofde van de Nederlandse “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”.
  • Alle persoonsgegevens die door HVK Stevens worden verzameld, zullen worden behandeld in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Gegevens zijn op aanvraag gratis beschikbaar.
 1. Belangenconflict
  • Gezien de aard en omvang van de uit te voeren diensten, kunnen partners en / of medewerkers van HVK Stevens die geen diensten voor de Cliënt hebben verricht, diensten verrichten voor een derde partij (inclusief mogelijk een tegenpartij), zelfs wanneer dit tot een belangenconflict kan leiden tussen de Cliënt en die derde partij, met dien verstande dat HVK Stevens niet namens een derde partij tegen de klant zal handelen in enige kwestie ten aanzien waarvan HVK Stevens momenteel diensten levert aan de klant of dit gedaan heeft in de verleden.
 1. Beëindiging / ontbinding van de Opdracht
  • De Opdracht tussen de Cliënt en HVK Stevens wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de Cliënt worden beëindigd door schriftelijke kennisgeving wanneer deze wordt verstrekt met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van niet minder dan tien (10) werkdagen. Werkdag betekent elke andere dag dan zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Nederland.
  • HVK Stevens kan een Opdracht met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder juridische tussenkomst en zonder ingebrekestelling indien (i) HVK Stevens geen duidelijke instructies krijgt over hoe zij verder moet gaan, (ii) de facturen van HVK Stevens niet zijn betaald op de vervaldatum (iii) de Cliënt wil dat HVK Stevens handelt op een manier die in strijd is met haar beroepsmatige verplichtingen; (iv) HVK Stevens naar eigen goeddunken bepaalt dat het illegaal, onethisch of onpraktisch zou zijn om een Opdracht voort te zetten, (v ) de voortzetting van een Opdracht een van de betrokken partijen onredelijk zou belasten of beïnvloeden, of (vi) als de Cliënt zijn verplichtingen in verband met de Opdracht niet nakomt of verplichtingen waarnaar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen niet nakomt, of deze niet op tijd of adequaat nakomt.
  • Onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden, zal de Opdracht onmiddellijk worden beëindigd / ontbonden, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, zodra de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, een voorlopig surseance van betaling heeft aangevraagd, onder curatele wordt gesteld of anderszins de bevoegdheid verliest om over zijn activa of een deel daarvan te beschikken, tenzij de curator of de beheerder de verplichtingen die voortvloeien uit de Opdracht als boedelschuld erkent en zekerheid verschaft dat deze worden nagekomen. De Cliënt is aansprakelijk voor alle schade die HVK Stevens lijdt of zal lijden.
  • Bij beëindiging van een Opdracht worden alle openstaande bedragen, onkosten en uitgaven onmiddellijk opeisbaar. HVK Stevens heeft het recht om de bestanden van de Cliënt te bewaren totdat de vergoedingen, onkosten en uitgaven van HVK Stevens zijn betaald.
 1. Wijziging van deze algemene voorwaarden
  • HVK Stevens kan haar algemene voorwaarden wijzigen. De Cliënt wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.
  • Indien de Cliënt niet binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving zijn bezwaren kenbaar maakt, worden de gewijzigde algemene voorwaarden geacht van toepassing te zijn op alle lopende en toekomstige Opdrachten. Werkdag betekent elke andere dag dan zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in Nederland.
 1. Overmacht
  • Onder overmacht wordt elke omstandigheid buiten de wil en beheersing van HVK Stevens verstaan, al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Opdracht, waardoor HVK Stevens redelijkerwijs niet langer gehouden kan zijn om haar verplichtingen jegens de Cliënt na te komen, zoals: oorlog, overheidsmaatregelen, transportverstoringen van welke aard dan ook, stakingen, handelsverboden, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, het in gebreke blijven van leveranciers of van derden die HVK Stevens inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht, te late levering door de Cliënt van gegevens / documenten enz.
  • In geval van overmacht is HVK Stevens niet verplicht haar contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval is HVK Stevens gerechtigd om binnen een redelijke termijn te presteren of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. De Cliënt heeft in geval van overmacht het recht om de overeenkomst te ontbinden, nadat de Cliënt – bij ingebrekestelling zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden – HVK Stevens een termijn van drie (3) maanden heeft gegeven om te presteren.
 1. Diversen
  • Indien deze algemene voorwaarden en de schriftelijke Opdracht tegenstrijdige voorwaarden bevatten, zullen de voorwaarden van de schriftelijke Opdracht prevaleren. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 1. Toepasselijk recht en rechtsgebied
  • De (juridische) relatie tussen de Cliënt en HVK Stevens wordt beheerst door Nederlands recht.
  • Alle geschillen tussen de Cliënt en HVK Stevens moeten worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam die exclusieve rechtsbevoegdheid heeft.

HVK Stevens Belastingadvies B.V. | HVK Stevens Legal B.V. |
HVK Stevens Consultancy B.V. | HVK Stevens Business Services B.V.
Prins Bernhardplein 200 | 1097 JB Amsterdam
Postbus 94520 | 1090 GM Amsterdam

TEL +31 (0)20 76 30 900
E-MAIL info@hvkstevens.com
WEBSITE www.hvkstevens.com

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving