29/04/2022

Box 3: Rechtsherstel en overbruggingswetgeving via forfaitaire spaarvariant

Het kabinet heeft op 28 april jl. via een kamerbrief van Staatssecretaris Van Rij van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst (hierna “de staatssecretaris”) kenbaar gemaakt het herstel in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2023 te laten verlopen op basis van de forfaitaire spaarvariant.

Opties voor rechtsherstel verleden

Na het Kerst-arrest van de Hoge Raad over box 3 heeft het kabinet gezocht naar mogelijkheden om rechtsherstel voor het verleden & heden (2017 tot en met 2024) te bieden aan gedupeerde belastingplichtigen.

Zoals wij in onze vorige newsflash schreven, was al duidelijk dat twee van de vier nader bekeken opties geen reële oplossingen vormden vanwege de budgettaire derving en uitvoeringsproblemen. Het betroffen (i) het simpelweg terugbetalen van alle box 3 belastingopbrengsten over de jaren 2017 en volgende en (ii) het opvragen van het werkelijke rendement bij alle belastingplichtigen. De derde en vierde resterende opties waren (iii) een forfaitaire spaarvariant en (iv) een forfaitaire variant voor alle vermogenscategorieën.

In genoemde kamerbrief van 28 april jl. heeft de staatssecretaris laten weten dat het kabinet kiest voor de derde variant, de forfaitaire spaarvariant.

Forfaitaire spaarvariant

Bij de forfaitaire spaarvariant blijft de verschuldigde belasting berekend op basis van een fictief rendement. Het enig noemenswaardige verschil met het huidige systeem van box 3 is dat rekening wordt gehouden met de werkelijke vermogensmix van spaargeld, schulden en beleggingen (overige bezittingen). Voor deze drie vermogenscategorieën is een verschillend forfait geïntroduceerd, in totaal derhalve drie.

  1. Het forfait op spaargeld is gebaseerd op de gemiddelde rente op spaargeld in het desbetreffende jaar (tegenwoordig praktisch nihil danwel negatief).
  2. Voor schulden is aangesloten bij de gemiddelde rente op hypothecaire leningen in het belastingjaar.
  3. Tot slot is het forfait op beleggingen gelijk gebleven aan de percentages zoals we deze voor de jaren 2017-2021 reeds kennen in rendementsklasse II van box 3. Dit betreft een gewogen gemiddelde van meerjaarlijks gemiddelde rendementen op obligaties, aandelen en onroerende goed.

In onderstaand pdf-bestand van deze nieuwsbrief hebben wij een tabel uit de kamerbrief opgenomen die per belastingjaar een overzicht biedt van de drie gehanteerde forfaits.

Doelgroep

Doelgroep voor het rechtsherstel zijn de massaal bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 inclusief alle belastingplichtigen wiens aanslag over die jaren nog niet is opgelegd of waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond (waaronder derhalve alle belastingplichtigen over de jaren 2021 en 2022).

Het kabinet heeft aangegeven ruim voor het einde van het jaar een besluit te nemen over het bieden van rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers met een aanslag die al onherroepelijk vaststond op het moment van het Kerst-arrest. Voordat hier een keuze in wordt gemaakt, wacht de staatssecretaris een procedure bij de Hoge Raad af waar kortgezegd aan de orde is of een ambtshalve vermindering moet worden verleend op grond van het Kerstarrest. Binnen zes maanden verwachten we het arrest en dus hopelijk meer duidelijkheid.

Overbruggingswetgeving 2023 & 2024

De forfaitaire spaarvariant zal ook gaan gelden voor de komende belastingjaren. Het box 3-stelsel van 2023 en 2024 wordt vormgegeven via een zelfstandig wetsvoorstel “Overbruggingswet box 3” als onderdeel van het pakket Belastingplan 2023.

De overbruggingswetgeving heeft effect op alle belastingplichtigen met box 3 vermogen, waarbij de heffing zelfs hoger kan uitvallen dan in het huidige systeem.

Voorgesteld is om de overbruggingswet te laten gelden tot de invoering van een stelsel op basis van het werkelijk rendement, dit staat gepland vanaf 2025.

Indien u na het lezen van deze newsflash vragen en/of opmerkingen heeft, aarzelt u niet contact op te nemen met uw adviseur binnen HVK Stevens.

Klik hier om dit bericht in PDF te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving