21/09/2020

Cryptocurrencies in 2021, wat verandert er voor u?

Op dinsdag 15 september 2020 vond Prinsjesdag plaats waar de het belastingpakket 2021 werd gepresenteerd. Daarin zijn de fiscale wetswijzigingen voor 2021 opgenomen. De meest in het oog springende wijzigingen die relevant zijn voor cryptocurrencies bezitters, zullen wij hieronder toelichten.

Voordat wordt ingegaan op de wijzigingen is het goed om stil te staan bij de basis van de belastingheffing van cryptocurrencies. Er bestaan grof gezegd drie situaties die moeten worden onderscheiden ten aanzien van degenen die zich bezighouden met het aankopen en/of bezitten van cryptocurrencies en alle daarmee samenhangende activiteiten. De eerste twee situaties betreffen die waarbij de activiteiten in privé worden uitgeoefend, de laatste gelden voor de BV. De eerste situatie geldt  voor personen die met de cryptocurrency activiteiten een onderneming drijven in privé of een daarop gelijkende werkzaamheid uitvoeren. Zij worden belast in box 1..

Als hier geen sprake van is, geldt als tweede dat de cryptocurrencies kunnen worden belast in box 3 als inkomen uit sparen en beleggen. Indien uw cryptocurrencies kwalificeren als box 3-vermogen bent u verplicht dit op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Als waardering voor uw cryptocurrencies in box 3 geldt de koers op peildatum, zijnde 1 januari.

Indien de cryptocurrency-activiteiten worden verricht vanuit een vennootschap, dan is in eerste instantie geen sprake van inkomstenbelasting, maar van vennootschapsbelasting. Hiervoor geldt dat de vennootschap met het gehele vermogen een onderneming drijft wat betekent dat alle opbrengsten – na aftrek van de kosten – behaald met de handel in en/of andere activiteiten worden belast in de vennootschapsbelasting.

Welke situatie voor u van toepassing is, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Een groot vermogen betekent bijvoorbeeld niet per definitie dat er sprake is van winst uit onderneming. Laat u daarom altijd goed adviseren over de fiscale gevolgen van belastingheffing van uw cryptocurrencies.

Wijzigingen Prinsjesdag

Box 1
Verlaging tarief eerste schijf

Het tarief in de eerste schijf in box 1 wordt de komende jaren verlaagd. In 2021 geldt een tarief van 37,10% wat wordt afgebouwd naar 37,03% in 2024. Het tarief in de tweede schijf verandert niet, dit blijft 49,50%.

Verlaging aftrektarief aftrekposten

Hoewel het tarief in de eerste schijf onveranderd blijft zal het effectieve tarief voor diverse aftrekposten wel wijzigen. Zo geldt er in de hoogste schijf een verlaagd effectief aftrektarief voor de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Het effectieve aftrektarief is slechts 43%.

Aanpassing kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (“KIA”) zal ook wijzigen. De KIA is bedoeld om ondernemers tegemoet te komen bij het doen van investeringen. Indien u als cryptocurrency ondernemer een investering doet heeft u mogelijk recht op een extra aftrekpost. Dit verlaagt de winst waardoor u minder belasting betaalt. De wijziging van de KIA houdt in dat bij samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma) het recht op aftrek wordt berekend naar rato van uw belang. Dit kan mogelijk op u van toepassing zijn indien u samenwerkt bij het handelen in cryptocurrencies.

Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt in stappen verlaagd. Reden hiervoor is het verkleinen van het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek zal in 2021 €7.030 bedragen. In 2027 wordt dit verlaag met €360 en in 2028 geldt een verlaging van €390. In de jaren daarna tot en met 2036 geldt een verlaging van €110 per jaar. Uiteindelijk bedraagt de zelfstandigenaftrek in 2036 €3.240.

Box 3
Verhoging tarief, verhoging heffingsvrij vermogen en aanpassing schijven

De wetgever heeft eerder dit jaar de doelstelling uitgesproken om box 3 ingrijpend te wijzigen. Aangezien deze wijziging nog niet haalbaar bleek op korte termijn is gekozen om belastingplichtigen tegemoet te komen met een kleinere wijziging.

Zo wordt het heffingsvrij vermogen in 2021 verhoogd naar €50.000 per persoon, voor fiscale partners geldt dus een heffingsvrij vermogen van €100.000. Indien uw cryptobezittingen kwalificeren als box 3-vermogen en uw totale bezitting zijn niet meer dan €50.000 of €100.000 voor u en uw fiscale partner samen, dan betaalt u geen belasting in box 3.

Naast de verhoging van het heffingsvrij vermogen geldt er ook een verhoging van het tarief van 30% naar 31%. In combinatie met het forfaitair rendement op sparen van 0,03% en forfaitair beleggingsrendement van 5,69% komen wij op de onderstaande tabel uit.

                                              van                                    tot                               Klasse 1                   Klasse 2                Effectief rendement                   Effectief tarief

vrijgesteld            €                  –                    €                50.000                                –                                  –                        0,00%                                                0,00%

1e schijf                €                50.001             €              100.000                            67%                          33%                          1,90%                                                   0,59%

2e schijf                €              100.001             €           1.000.000                            21%                          79%                          4,50%                                                   1,40%

3e schijf                €           1.000.001                                    –                                   0%                          100%                        5,69%                                                  1,76%

De wijziging in box 3 betekent dat u bij een box 3-vermogen van €220.000 of hoger meer belasting gaat betalen dan in de huidige situatie.

Daarnaast wordt er nog een verplichting in de aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Indien u een box 3-vermogen heeft van méér dan €31.340 bent u verplicht om dit op te nemen in de aangifte inkomstenbelasting, hoewel u tot €50.000 geen belasting hoeft te betalen in box 3.

Vennootschapsbelasting
Verlaging tarief en verhoging schijf

Ten aanzien de belastingheffing bij vennootschappen zullen er ook enkele wijzigingen plaatsvinden. Het tarief in de eerste schijf wordt verder afgebouwd van 16,5% naar 15%. Dit tarief zal in 2021 van toepassing zijn op belastbare winsten tot €245.000 en vanaf 2022 op belastbare winsten tot €395.000. Boven deze grenzen zal het hoge tarief van 25% van toepassing zijn. Met het Belastingplan 2020 was eerder vastgesteld dat het hoge tarief in 2021 zou worden verlaagd naar 21,7%. Het kabinet komt hier nu op terug en laat het hoge tarief ook in 2021 staan op 25%.

Verliesverrekening

Het kabinet heeft aangekondigd komend najaar een maatregel voor te gaan stellen die leidt tot een ingrijpende wijziging met betrekking tot de verliesverrekening. Momenteel geldt dat compensabele verliezen één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts kunnen worden verrekend met aanwezige winsten. Vanaf 1 januari 2022 zal de voorwaartse verliesverrekening onbeperkt zijn. Kanttekening die hierbij moet worden gemaakt is dat dit slechts geldt voor winsten tot €1.000.000. Voor winsten boven €1.000.000 gaat gelden dat 50% van de winst beschikbaar is voor verliesverrekening, dit geldt zowel voor achterwaartse als voorwaartse verliesverrekening. Voor vennootschappen met verliezen uit eerdere jaren die zij willen verrekenen met grotere winsten kan de aanpassing derhalve nadelig uitwerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving