09/12/2020

Eindejaarstips 2020 – Omzetbelasting

In de onderstaande nieuwsbrief willen wij u graag attenderen op een aantal nuttige tips en aandachtspunten met betrekking tot de omzetbelasting. Daarnaast informeren wij u ook graag over een aantal (voorgestelde) wijzigingen binnen de omzetbelasting.

Tip 1. Controleer uw ingediende btw-aangiften over 2020

Heeft u al uw in 2020 ingediende btw-aangiften al gecontroleerd? Zo niet, controleer dan zo spoedig mogelijk of uw ingediende btw-aangiften over 2020 allemaal correct zijn. Blijkt uit uw controles dat over 2020 te weinig btw is aangegeven of dat juist te veel is afgedragen, dan kunt u dit vóór 1 april 2021 nog corrigeren met een zogenoemde suppletieaangifte. U betaalt dan over het bedrag van de naheffingsaanslag géén belastingrente. Wel kunt u over het eventueel verschuldigde bedrag een verzuimboete in rekening gebracht krijgen (afhankelijk van de omvang van de correctie). Tip: u hoeft slechts een suppletieaangifte te doen bij een totale correctie van meer dan EUR 1.000. Lagere correcties mag u verwerken in uw eerstvolgende btwaangifte. Daarnaast kunt u correcties maken tot 5 jaar terug. Dus btw die u in 2015 te veel of te weinig heeft afgedragen, kunt u alleen nog in 2020 corrigeren. Ga dus zo snel mogelijk na of u over 2015 nog een correctie moet uitvoeren.

Tip 2. Let bij het indienen van uw laatste btw-aangifte over het tijdvak 2020 onder andere op het volgende

De BUA-correctie Heeft u uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel in 2020? Dan kunt u de btw die u hierover heeft betaald niet altijd aftrekken als voorbelasting. Dit is het gevolg van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). Als u in 2020 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen heeft afgetrokken, moet u bij de laatste btw-aangifte van het boekjaar nagaan of u één of meer personeelsleden of relaties hiermee voor meer dan EUR 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. Heeft u personeelsleden of relaties voor meer dan EUR 227 (exclusief btw) bevoordeeld, dan moet u in de btwaangifte over het laatste tijdvak van 2020 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen.

Correctie privégebruik auto 2020

Heeft u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend en wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? Dan kunt u de btw op de aanschaf, onderhoud en het gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor btw-belaste prestaties. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. Deze correctie moet worden toegepast in uw laatste btw-aangifte van 2020. Voor het bepalen van het privégebruik moet een kilometeradministratie worden bijgehouden.

Tip: u kunt er ook voor kiezen om het privégebruik niet via de kilometeradministratie bij te houden maar gebruik te maken van de forfaitaire regeling, waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw 2 en BPM). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt of auto’s waarvoor u bij de aankoop geen btw heeft afgetrokken, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) toepassen.

Tip 3. Let op de herzieningstermijn bij aftrek van de voorbelasting

Herziening aftrek bij investeringsgoederen Heeft u in 2020 btw in aftrek gebracht over investeringsgoederen? Houd dan ook rekening met de herzieningstermijn. Onder investeringsgoederen vallen onroerende zaken en roerende zaken (waarop voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting wordt of kan worden afgeschreven). Als uw bedrijf in een herzieningsjaar het investeringsgoed in meer of mindere mate is gaan gebruiken voor btw-belaste prestaties dan in het jaar van ingebruikname, moet uw bedrijf de eerdere aftrek herzien. De termijn waarop mogelijk moet worden herzien is tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken. Let op: er hoeft geen herziening plaats te vinden als de afwijking van het pro-rata percentage kleiner is dan 10%. Tip: ga aan het eind van elk jaar dat binnen de herzieningstermijn valt na of het oorspronkelijk geplande gebruik nog overeenkomt met het werkelijke gebruik. Herziening blijft achterwege indien het werkelijke gebruik niet meer dan 10% verschilt met het door u ingeschatte gebruik. De 10%-regel geldt zowel bij een terug te vragen als een te betalen bedrag.

Herziening btw-aftrek algemene kosten

Verricht u zowel vrijgestelde als btw-belaste prestaties? Dan moet u aan het einde van het jaar het definitieve pro-rata percentage vaststellen voor de algemene kosten. Wijkt dit percentage af van het in 2020 gehanteerde percentage, dan moet alsnog een correctie plaatsvinden naar het nieuwe percentage en volgt mogelijk herziening van in aftrek gebrachte of betaalde btw.

Tip 4. Controleer oninbare vorderingen

Heeft u als crediteur over 2020 nog onbetaalde facturen waarop u wel btw heeft afgedragen? U kunt de afgedragen btw terugvragen op het moment dat de vordering oninbaar is. Hiervan is in ieder geval sprake indien de door u uitgereikte factuur niet binnen 1 jaar na het verstrijken van de afgesproken of wettelijke betaaldatum is betaald. Het bedrag aan terug te vragen btw neemt u op in de aangifte waarin de 1-jaarstermijn is verstreken. Is echter al op een eerder moment in 2020 vast komen te staan dat sprake was van een oninbare vordering, dan had u de teruggave over het tijdvak in 2020 moeten terugvragen waarin de vordering definitief oninbaar is gebleken. Tip: heeft u voor 1 januari 2020 facturen uitgereikt en zijn deze nog niet betaald? U kunt dan in de eerste btw-aangifte van 2021 de afgedragen btw op deze facturen terugkrijgen.

Let op: als de oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, moet u de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

Tip 5. Vraag in de EU betaalde btw op tijd terug

Heeft u in 2020 btw betaald in een ander EU-land en 3 doet u daar geen btw-aangifte? Dan kunt u deze btw gemakkelijk terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Hiervoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden die de uit verschillende EU-landen hanteren voor de teruggaaf van btw.

Tip: via de website “Teruggaaf van btw uit andere EUlanden” kunt u de betaalde btw in een ander EU-land terugvragen. Hiervoor moet u wel eerst inloggegevens aanvragen. Deze kunt u aanvragen op de website van de Belastingdienst. U moet uw teruggaafverzoek over 2020 uiterlijk op 30 september 2021 indienen, maar het is aan te raden om u hierop al vroeg voor te bereiden.

Tip 6. Maak een keuze tussen belaste of onbelaste levering/verhuur van een onroerende zaak

Optie belaste levering

Heeft u in 2019 een onroerende zaak gekocht, en samen met de verkoper geopteerd voor een btwbelaste levering? U moet dan binnen vier weken na afloop van het jaar volgend op het jaar van levering (dus vóór 29 januari 2021) een 90%-verklaring uitreiken aan de verkoper en de inspecteur. In die verklaring staat vermeld of u de onroerende zaak al dan niet gebruikt voor doeleinden waarvoor ten minste 90% recht op btw-aftrek bestaat. Als u niet meer aan het 90%-criterium voldoet, wordt de levering alsnog geacht vrijgesteld te zijn van btw. Hierdoor vervalt bij de verkoper het recht op btwaftrek. Hij moet de btw dan terugbetalen aan de Belastingdienst. Tip: maak in de koopovereenkomst duidelijke afspraken over eventuele btw-schade als de optie voor btw-belaste levering komt te vervallen. In de koopovereenkomst kan bijvoorbeeld worden geregeld dat de koper de btw-schade vergoedt aan de verkoper als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Optie belaste verhuur

Heeft u in 2020 een onroerende zaak gehuurd en is er geopteerd voor btw belaste verhuur? Dan moet u nagaan of u in 2020 voldaan heeft aan het 90%- criterium en dus de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden waarvoor ten minste 90% recht op btwaftrek bestaat. Indien dit niet het geval is, dient u binnen vier weken na afloop van het jaar een ondertekende verklaring hierover te sturen aan de verhuurder en de inspecteur.

Tip: maak in de huurovereenkomst duidelijke afspraken over eventuele btw-schade als de optie voor btw-belaste verhuur komt te vervallen.

Tip 7. Controleer of u voldoet aan de voorwaarden van de fiscale eenheid

Voldoen alle vennootschappen binnen u fiscale eenheid btw nog aan alle voorwaarden om onderdeel te kunnen uitmaken van de fiscale eenheid? Zo niet, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij uw belastingkantoor.

Tip: wacht niet te lang met het doorgeven van wijzigingen binnen een fiscale eenheid btw. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid loopt namelijk door zolang de fiscale eenheid niet formeel is verbroken.

Tip 8. Bereid u voor op de Brexit

Op 31 december 2020 eindigt de Brexit transitie- 4 periode, waarna de UK officieel geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie. De btw-behandeling van prestaties verricht aan UK afnemers en de inkoop van prestaties vanuit het UK zal hierdoor veranderen. Bereid u hier goed op voor. In onze nieuwsbrief over de btw-gevolgen van de Brexit geven wij u meer informatie.

Vraag in de UK betaalde btw op tijd terug

Wanneer u in de UK betaalde btw wil terugvragen en u geen UK btw-nummer heeft, dient u de UK inkoopbtw terug te vragen via een aparte elektronische teruggaafprocedure. Het teruggaafverzoek moet worden ingediend via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst. Dit portaal blijft voor de UK-btw nog geopend tot en met 31 maart 2021 (23.00h).

Tip 9. Vanaf 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels voor de e-commercesector

Wanneer u goederen levert aan consumenten die woonachtig zijn in een andere lidstaat, en dus grensoverschrijdende omzet behaalt, moet u vanaf 1 juli 2021 het btw-tarief van de aankomstlidstaat in rekening brengen. De huidige drempelbedragen die voor de regeling van afstandsverkopen gelden, komen te vervallen. Een uitzondering wordt gemaakt voor ondernemers die in één lidstaat gevestigd zijn en waarvan hun grensoverschrijdende omzet onder een bedrag van € 10.000 (per lidstaat) blijft. Om te voorkomen dat ondernemers zich in andere lidstaten zullen moeten registreren, zullen zij de in andere lidstaten verschuldigde btw in Nederland aan kunnen geven. Hiervoor wordt de Mini One Stop Shop (MOSS), welke nu alleen gebruikt mag worden door ondernemers die digitale e-commerce diensten aanbieden, uitgebreid worden naar de One Stop Shop (OSS). De Nederlandse Belastingdienst zal de btw vervolgens verrekenen met de andere Europese Belastingdiensten.

Onder andere Nederland heeft verzocht om de inwerkingtreding uit te stellen naar 1 januari 2022. Hierover is nog geen duidelijkheid verschaft.

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons btw-team of uw eigen contactpersoon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving