Als ondernemer voor de omzetbelasting dient u met een aantal zaken rekening te houden bij de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2023. In deze nieuwsbrief attenderen wij u op een aantal nuttige tips en aandachtspunten.

 

1. Controleer uw ingediende btw-aangiften over 2023

Heeft u de door u ingediende btw-aangiften van 2023 al gecontroleerd en bent u nagegaan of alle omzet en kosten over 2023 in de btw-aangiften zijn verwerkt? Zo niet, dan is het belangrijk om dit wel te doen.

Wanneer uit de controles blijkt dat er te weinig btw is aangegeven of juist te veel is afgedragen, kan dit vóór 1 april 2024 worden gecorrigeerd via een suppletie zonder dat belastingrente is verschuldigd. Ongeacht wanneer u de suppletie indient, kan een boete worden opgelegd over het verschuldigde btw-bedrag.

 

Tip: een suppletie hoeft alleen te worden ingediend als de totale correctie meer bedraagt dan € 1.000 te betalen of te ontvangen btw. Lagere correcties mag u verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Daarnaast dienen correcties binnen vijf jaar te worden gemaakt. Dit betekent dat wanneer u in 2019 te veel of te weinig heeft afgedragen, u dit in 2024 nog kunt corrigeren.

 

Let op: als u  naar aanleiding van een suppletie een verzuim- of vergrijpboete krijgt opgelegd, dan is deze op basis van jurisprudentie mogelijk onterecht. Wij overleggen dan graag met u of het mogelijk is om de boete te verminderen tot nihil.

 

2. Indienen btw-aangifte laatste tijdvak van 2023

Let bij het indienen van uw btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2023 onder andere op het volgende.


De BUA-correctie

Heeft u in het jaar 2023 als een ondernemer uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel? Dan dient u in aftrek gebrachte btw mogelijk te corrigeren in de laatste btw-aangifte over 2023. Als de voordelen per persoon in 2023 niet meer dan € 227 (ex btw) bedroegen, is er geen correctie nodig. Als dit bedrag wel is overschreden, dient u de in aftrek gebrachte btw te corrigeren.


Correctie privégebruik auto 2023

Heeft u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend en wordt deze door u of uw personeel ook privé gebruikt? Zo ja, dan mag u als ondernemer gedurende het jaar alle btw op kosten voor een zakelijke auto aftrekken. Aan het eind van het jaar moet dan wel een correctie voor het privégebruik van de desbetreffende auto worden gemaakt. Dit geldt ook als werknemers afwisselend thuis en op kantoor werken.

 

Tip: in plaats van gebruik te maken van een kilometeradministratie bij de berekening van het privégebruik van een auto, kunt u ervoor kiezen om de forfaitaire regeling toe te passen. Deze gaat uit van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) van de auto. In sommige gevallen mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) toepassen.

Voor een nadere toelichting over het BUA en het privégebruik autoverwijzen wij naar de BUA-Handleiding 2023 op onze website.

 

3. Let op de herzieningstermijn bij aftrek van voorbelasting

Herziening btw-aftrek algemene kosten

Als u btw betaalt voor afgenomen goederen of diensten, kunt u de btw direct aftrekken in het tijdvak waarin u deze aanschaft, mits deze voor btw-belaste activiteiten worden gebruikt. Als u de goederen of diensten niet meteen gebruikt voor btw-belaste activiteiten, wordt de aftrek gebaseerd op het beoogde gebruik. Wanneer het werkelijke gebruik echter afwijkt en de goederen en diensten niet worden gebuikt voor btw-belaste activiteiten, moet de initiële aftrek mogelijk worden herzien. Aan het einde van 2023 dient te worden beoordeeld of het werkelijke gebruik is afgeweken van het beoogde gebruik, wat eventueel leidt tot aanpassingen in de laatste btw-aangifte.


Herziening aftrek bij investeringsgoederen

Heeft u in 2023 btw in aftrek gebracht over investeringsgoederen? Houd dan rekening met de herzieningstermijn. Onder investeringsgoederen vallen onroerende zaken en roerende zaken waarop moet worden afgeschreven. Voor onroerende zaken geldt dit herzieningsmechanisme negen jaar na ingebruikname, voor roerende zaken vier jaar. Als u goederen binnen de herzieningstermijn meer voor btw-belaste doeleinden gaat gebruiken, kunt u extra btw terugvragen. Als u de goederen meer voor btw-vrijgestelde activiteiten gaat gebruiken, moet u een deel van de afgetrokken btw terugbetalen.

 

Tip: Als het werkelijke gebruik niet meer dan 10% afwijkt van uw inschatting is herziening niet nodig, ongeacht of sprake is van een teruggave of betaling.

 

4. Controleer oninbare vorderingen

Heeft u als crediteur over 2023 nog onbetaalde facturen waarop u wel btw heeft afgedragen? Dan kunt u de afgedragen btw terugvragen op het moment dat de vordering oninbaar is. Als blijkt dat een factuur na een jaar niet betaald is, kunt u de afgedragen btw over het factuurbedrag in beginsel terugvragen in uw btw-aangifte.

Mocht u facturen nog niet hebben betaald, maar de btw daarop wel in aftrek hebben gebracht? Dan moet u deze btw mogelijk terugbetalen. Deze correcties moeten worden gedaan in de btw-aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggave of de verplichting tot terugbetaling is ontstaan. Hierbij geldt dat een factuur op basis van de wet oninbaar wordt geacht uiterlijk één jaar na het tijdstip waarop de vergoeding opeisbaar is geworden.

 

Tip: heeft u in het laatste kwartaal van 2022 facturen uitgereikt en zijn deze nog niet betaald? U kunt dan in de laatste btw-aangifte van 2023 de afgedragen btw op de facturen terugvragen.

 

Let op: wanneer de oninbare vordering later toch aan u wordt betaald, dan dient u de eerder op de btw-aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte te voldoen.

 

5. Vraag in de EU betaalde btw op tijd terug

Heeft u in 2023 btw betaald in een ander EU-land en doet u daar geen btw-aangifte? Dan kunt u deze btw gemakkelijk terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Hiervoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden die de verschillende EU-landen hanteren voor de teruggaaf van btw.

 

Tip: gebruik de ”Teruggaaf van btw uit andere EU-landen” website van de Belastingdienst om de btw die u in een ander EU-land hebt betaald terug te vragen. Voor het verzoek tot teruggaaf dient u eerst inloggegevens aan te vragen. Dit kan via de website van de Belastingdienst. Het verzoek voor teruggave van in 2023 betaalde EU-btw dient uiterlijk op 30 september 2024 te worden ingediend, maar het is raadzaam om hier al vroeg op voor te bereiden.

 

6. Maak een keuze tussen belaste of onbelaste levering/verhuur van een onroerende zaak

Optie belaste levering

Heeft u in 2022 een onroerende zaak gekocht en samen met de verkoper geopteerd voor een btw-belaste levering? U moet dan binnen vier weken na afloop van het jaar volgend op het jaar van levering (dus vóór 29 januari 2024) een 90%-verklaring uitreiken aan de verkoper.

In de verklaring staat vermeld of u de onroerende zaak al dan niet gebruikt voor doeleinden waarvoor ten minste 90% recht op aftrek van btw bestaat. Als u niet meer aan het 90%-criterium voldoet, wordt de levering alsnog geacht te zijn vrijgesteld van btw. Daardoor vervalt bij de verkoper het recht op aftrek van btw. In aftrek gebrachte btw moet dan worden terugbetaald.

 

Tip: maak in de koopovereenkomst duidelijke afspraken over eventuele btw-schade als de optie voor een btw-belaste levering komt te vervallen. In de koopovereenkomst kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat de koper de btw-schade vergoedt aan de verkoper als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.


Optie belaste verhuur

Als u in 2023 onroerend goed heeft gehuurd en hebt gekozen voor btw-belaste verhuur, dan is het belangrijk om te controleren of u in 2023 aan het voornoemde 90%-criterium heeft voldaan. Als dit niet het geval is, moet u hierover binnen vier weken (dus vóór 29 januari 2024) na het einde van het jaar een ondertekende verklaring sturen naar de verhuurder.

 

Let op: In de praktijk komt het voor dat wordt gehandeld alsof rechtsgeldig is geopteerd, maar er geen verzoek is gedaan om toepassing van de optie voor belaste verhuur of de keuze voor toepassing van de optie niet (correct) is vastgelegd in de huurovereenkomst. In deze situatie is goedgekeurd dat de optie voor belaste verhuur alsnog met terugwerkende kracht kan aanvangen op de datum die is genoemd in het optieverzoek van partijen, dan wel op de datum die is opgenomen in de gewijzigde huurovereenkomst, als die datum is gelegen vóór de datum van indiening van het verzoek of de wijziging van de huurovereenkomst. Wel moet de huurder in de gehele periode hebben voldaan aan de 90%- (of in specifieke gevallen 70%-)norm en moet btw zijn berekend over de huurprijs.

Heeft u niet geopteerd en ook niet als zodanig gehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om met maximaal drie maanden terugwerkende kracht te opteren.

 

Tip: maak in de huurovereenkomst duidelijke afspraken over eventuele btw-schade als de optie voor btw-belaste verhuur komt te vervallen.

 

7. Controleer of u voldoet aan de voorwaarden van de fiscale eenheid

Vennootschappen die kwalificeren als btw-ondernemer en financieel (aandelenbelang), organisatorisch (bestuur) en economisch (activiteiten) verworven zijn, kunnen samen een fiscale eenheid vormen.

Belangrijk hierbij is om steeds na te gaan of aan deze voorwaarden is voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet dit worden gemeld aan de Belastingdienst.

 

Let op: Per 1 januari 2024 worden de Nederlandse fiscale eenheid en buitenlandse vaste inrichtingen voor de btw als aparte ondernemers beschouwd. Interne transacties tussen beide worden daardoor belast met btw, wat extra kosten met zich meebrengt voor ondernemers met buitenlandse vestigingen en geen (volledig) recht op aftrek van btw.

 

Tip: controleer of nieuwe aangifte- en compliance verplichtingen zijn ontstaan in Nederland doordat mogelijk niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden om een fiscale eenheid te vormen.

 

8. Controleer of uw balanspost ”omzetbelasting” aansluit op de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2023

Vaak staat in uw jaarrekening een balanspost voor nog te betalen of te ontvangen omzetbelasting. Deze post moet overeenkomen met het saldo in de btw-aangifte voor het laatste tijdvak van 2023. Als deze post ook omzetbelasting uit eerdere tijdvakken bevat, moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld in een suppletie.

 

Tip: controleer of uw balanspost nog te betalen of te ontvangen omzetbelasting uit de jaarrekening aansluit op het saldo van de in te dienen btw-aangifte over het laatste tijdvak.

 

Let op: indien de balanspost nog omzetbelasting uit oudere tijdvakken bevat, dient deze omzetbelasting ter voorkoming van eventuele boetes en rentes zo snel mogelijk middels een suppletie te worden aangegeven.

 

9. Verzoeken om overgangsregeling bij vastgoedaandelentransacties

Vanaf 1 januari 2025 geldt de samenloopvrijstelling bij de verkrijging van aandelen in een vastgoedvennootschap in de meeste gevallen niet meer. Onder specifieke voorwaarden kan een beroep worden gedaan op toepassing van overgangsrecht. Om aanspraak te maken op dit overgangsrecht, moet de koper vóór 1 april 2024 een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van de schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat de verkrijging is overeengekomen vóór 19 september 2023 om 15:15 uur.

 

Vragen

Indien u naar aanleiding van de bovenstaande nieuwjaarstips vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons btw-team of uw eigen contactpersoon.

Gerelateerde Nieuwsberichten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving