13/01/2022

Nieuwjaarstips laatste btw-aangifte 2021 – Omzetbelasting

In de deze nieuwsbrief attenderen wij u op een aantal nuttige tips en aandachtspunten voor de omzetbelasting.

Tip 1. Controleer uw ingediende btw-aangiften over 2021

Heeft u uw in 2021 ingediende btw-aangiften al gecontroleerd? Zo niet, controleer dan zo spoedig mogelijk of uw ingediende btw-aangiften over 2021 allemaal correct zijn. Blijkt uit uw controles dat over 2021 te weinig btw is aangegeven of dat juist te veel is afgedragen, dan kunt u dit middels een suppletieaangifte nog vóór 1 april 2022 corrigeren zonder belastingrente. Indien u de suppletieaangifte na 1 april 2022 indient dan is eventueel wel belastingrente verschuldigd. Aanvullend kunt u, ongeacht het tijdstip van indienen, over het verschuldigde bedrag een boete in rekening gebracht krijgen (afhankelijk van de omvang van de correctie).

Tip: u hoeft slechts een suppletieaangifte te doen bij een totale correctie van meer dan EUR 1.000. Lagere correcties mag u verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte. Daarnaast kunt u correcties maken tot 5 jaar terug. Dus btw die u in 2017 te veel of te weinig heeft afgedragen, kunt u in 2022 corrigeren. Ga dus zo snel mogelijk na of u over 2017 nog een correctie moet uitvoeren.

Let op: wanneer u naar aanleiding van de suppletieaangifte een verzuim- of vergrijpboete krijgt opgelegd, dan is deze op basis van recente jurisprudentie mogelijk onterecht. Wij overleggen dan graag met u of het mogelijk is om de boete te verminderen naar nihil.

Tip 2. Let bij het indienen van uw laatste btw-aangifte over het tijdvak 2021 onder andere op het volgende

De BUA-correctie

Heeft u in 2021 uitgaven gedaan voor giften en relatiegeschenken of voorzieningen voor uw personeel? Dan kunt u de btw die u hierover heeft betaald niet altijd geheel in aftrek brengen. Dit is het gevolg van het Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting (BUA). Als u in 2021 btw op kosten voor relatiegeschenken of personeelsverstrekkingen heeft afgetrokken, moet u bij de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2021 nagaan of u één of meer personeelsleden of relaties hiermee voor meer dan EUR 227 (exclusief btw) heeft bevoordeeld. Heeft u personeelsleden of relaties voor meer dan EUR 227 (exclusief btw) bevoordeeld, dan moet u in de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2021 de afgetrokken btw corrigeren en alsnog voldoen.

Correctie privégebruik auto 2021

Heeft u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend en wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? Dan kunt u de btw op de aanschaf, onderhoud en het gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor btw-belaste prestaties. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet u voor het privégebruik btw betalen. Deze correctie moet worden toegepast in uw laatste btw-aangifte van 2021. Voor het bepalen van het privégebruik moet een kilometer-administratie worden bijgehouden.

Tip: u kunt er ook voor kiezen om het privégebruik niet via de kilometeradministratie bij te houden, maar gebruik te maken van de forfaitaire regeling waarbij u uitgaat van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt of auto’s waarvoor u bij de aankoop geen btw heeft afgetrokken, mag u een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en BPM) toepassen.

Tip 3. Let op de herzieningstermijn bij aftrek van de voorbelasting

Herziening btw-aftrek algemene kosten

Verricht u zowel vrijgestelde als btw-belaste prestaties? Dan moet u aan het einde van het jaar het definitieve pro-rata percentage vaststellen voor de algemene kosten. Wijkt dit percentage af van het in 2021 gehanteerde percentage, dan moet alsnog een correctie plaatsvinden naar het nieuwe percentage en volgt mogelijk herziening van in aftrek gebrachte of betaalde btw.

Herziening aftrek bij investeringsgoederen

Heeft u in 2021 btw in aftrek gebracht over investeringsgoederen? Houd dan ook rekening met de herzieningstermijn. Onder investeringsgoederen vallen onroerende zaken en roerende zaken (waarop voor de inkomstenbelasting of de vennootschaps-belasting wordt, of kan worden afgeschreven). Als uw bedrijf het investeringsgoed in een herzieningsjaar in meer of mindere mate is gaan gebruiken voor btw-belaste prestaties dan in het jaar van ingebruikname, moet uw bedrijf de eerdere aftrek herzien. De termijn waarop mogelijk moet worden herzien is tien jaar voor onroerende zaken en vijf jaar voor roerende zaken.

Let op: er hoeft geen herziening plaats te vinden als de afwijking kleiner is dan 10%.

Tip: ga aan het eind van elk jaar dat binnen de herzieningstermijn valt na of het oorspronkelijk geplande gebruik nog overeenkomt met het werkelijke gebruik. Herziening blijft achterwege indien het werkelijke gebruik niet meer dan 10% verschilt met het door u ingeschatte gebruik. De 10%-regel geldt zowel bij een terug te vragen als een te betalen bedrag.

Tip 4. Controleer oninbare vorderingen

Heeft u als crediteur over 2021 nog onbetaalde facturen waarop u wel btw heeft afgedragen? U kunt de afgedragen btw terugvragen op het moment dat de vordering oninbaar is. Hiervan is in ieder geval sprake indien de door u uitgereikte factuur niet binnen 1 jaar na het verstrijken van de afgesproken of wettelijke betaaldatum is betaald. Het bedrag aan terug te vragen btw neemt u op in de aangifte waarin de 1-jaarstermijn is verstreken. Is echter al op een eerder moment in 2021 vast komen te staan dat sprake was van een oninbare vordering, dan had u de teruggave over het tijdvak in 2021 waarin de vordering definitief oninbaar is gebleken moeten terugvragen.

Tip: heeft u in het laatste kwartaal van 2020 facturen uitgereikt en zijn deze nog niet betaald? U kunt dan in de laatste btw-aangifte van 2021 de afgedragen btw op deze facturen terugkrijgen.

Let op: als de oninbare vordering op een later tijdstip alsnog wordt betaald, moet u de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte voldoen.

Tip 5. Vraag in de EU betaalde btw op tijd terug

Heeft u in 2021 btw betaald in een ander EU-land en doet u daar geen btw-aangifte? Dan kunt u deze btw gemakkelijk terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Hiervoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden die de verschillende EU-landen hanteren voor de teruggaaf van btw.

Tip: via de website “Teruggaaf van btw uit andere EU-landen” kunt u de betaalde btw in een ander EU-land terugvragen. Hiervoor moet u wel eerst inloggegevens aanvragen. Deze kunt u aanvragen op de website van de Belastingdienst. U moet uw teruggaafverzoek over 2021 uiterlijk op 30 september 2022 indienen, maar het is aan te raden om u hierop al vroeg voor te bereiden.

Tip 6. Maak een keuze tussen belaste of onbelaste levering/verhuur van een onroerende zaak

Optie belaste levering

Heeft u in 2020 een onroerende zaak gekocht, en samen met de verkoper geopteerd voor een btw-belaste levering? U moet dan binnen vier weken na afloop van het jaar volgend op het jaar van levering (dus vóór 29 januari 2022) een 90%-verklaring uitreiken aan de verkoper en de inspecteur.

In die verklaring staat vermeld of u de onroerende zaak al dan niet gebruikt voor doeleinden waarvoor ten minste 90% recht op aftrek van btw bestaat. Als u niet meer aan het 90%-criterium voldoet, wordt de levering alsnog geacht vrijgesteld te zijn van btw. Hierdoor vervalt bij de verkoper het recht op btw-aftrek. Hij moet de btw dan terugbetalen aan de Belastingdienst.

Tip: maak in de koopovereenkomst duidelijke afspraken over eventuele btw-schade als de optie voor btw-belaste levering komt te vervallen. In de koopovereenkomst kan bijvoorbeeld worden geregeld dat de koper de btw-schade vergoedt aan de verkoper als hij niet meer voldoet aan de 90%-norm.

Optie belaste verhuur

Heeft u in 2021 een onroerende zaak gehuurd en is er geopteerd voor btw-belaste verhuur? Dan moet u nagaan of u in 2021 heeft voldaan aan het 90%-criterium en de onroerende zaak dus gebruikt voor doeleinden waarvoor ten minste 90% recht op aftrek van btw bestaat. Indien dit niet het geval is, dient u hierover binnen vier weken na afloop van het jaar een ondertekende verklaring te sturen aan de verhuurder en de inspecteur.

Tip: maak in de huurovereenkomst duidelijke afspraken over eventuele btw-schade als de optie voor btw-belaste verhuur komt te vervallen.

Tip 7. Controleer of u voldoet aan de voorwaarden van de fiscale eenheid

Voldoen alle entiteiten binnen uw fiscale eenheid btw nog aan alle voorwaarden om onderdeel te kunnen uitmaken van de fiscale eenheid? Zo niet, inventariseer dan de btw-gevolgen. Om de hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken voor de onderdelen van de fiscale eenheid btw, moet u zo spoedig mogelijk bij uw belastingkantoor melden welke entiteiten niet meer voldoen aan de voorwaarden.

Tip: wacht niet te lang met het doorgeven van wijzigingen binnen een fiscale eenheid btw. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden van alle ondernemingen binnen de fiscale eenheid loopt namelijk door zolang de fiscale eenheid niet formeel is verbroken.

Tip 8. Controleer of uw balanspost “omzetbelasting” aansluit op de btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2021

In beginsel staat in uw jaarrekening een balanspost nog verschuldigde of te ontvangen omzetbelasting. Deze balanspost dient aan te sluiten op het saldo van de in te dienen btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2021. Indien deze balanspost ook nog omzetbelasting uit eerdere tijdvakken bevat, dan dient deze omzetbelasting zo spoedig mogelijk te worden aangegeven in een suppletieaangifte.

Tip: controleer of uw balanspost nog te betalen of te ontvangen omzetbelasting uit de jaarrekening aansluit op het saldo van de in te dienen btw-aangifte over het laatste tijdvak.

Let op: indien de balanspost nog omzetbelasting uit oudere tijdvakken bevat, dient deze omzetbelasting ter voorkoming van eventuele boetes en rentes zo snel mogelijk middels een suppletieaangifte te worden aangegeven.

Tip 9. Controleer of u aan de per 1 juli 2021 geldende btw-regels voor grensoverschrijdende omzet heeft voldaan

Wanneer u goederen levert aan consumenten die woonachtig zijn in een andere lidstaat, en dus grensoverschrijdende omzet behaalt, moet u per 1 juli 2021 het btw-tarief van de aankomstlidstaat in rekening brengen. Daarbij geldt een uitzondering voor ondernemers die in één lidstaat gevestigd zijn en waarvan hun grensoverschrijdende omzet onder een bedrag van EUR 10.000 (voor alle lidstaten) blijft.

Tip: beoordeel of u in de periode 1 juli – 31 december 2021 meer dan EUR 10.000 grensoverschrijdende omzet heeft behaald. Heeft u in voornoemde periode meer dan  EUR 10.000 aan grensoverschrijdende omzet behaald? En heeft u niet de btw van de aankomstlidstaat (of lidstaten) in rekening gebracht aan uw afnemer? Dan dient u dit te corrigeren. Wij assisteren u daar graag bij.

Vragen

Indien u naar aanleiding van deze tips vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons btw-team of uw eigen contactpersoon.

Om dit bericht in pdf te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 7D
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving