03/10/2023

Prinsjesdag 2023 en het wetsvoorstel wet werkelijk rendement box 3: De impact voor de crypto-ondernemer en -belegger

Op dinsdag 19 september jl. presenteerde het (demissionaire) kabinet Rutte-IV zijn tweede belastingpakket. Vanwege de demissionaire status bevat het pakket geen grote beleidswijzigingen, maar voor een bepaalde groep ondernemers en particulieren pakt het kabinet door met eerder aangekondigde, ingrijpende maatregelen. Daarnaast is op vrijdag 8 september 2023 de Wet werkelijk rendement box 3 (hierna ook: “Wetsvoorstel box 3“) ter internetconsultatie neergelegd.

Hieronder gaan wij in op een aantal gevolgen die specifiek relevant zijn voor de crypto-ondernemer en -belegger. Uiteraard kunnen wij u ook informeren/adviseren over de overige aangekondigde wijzigingen. Eerst komt het wetsvoorstel box 3 aan de orde, en daarna de Prinsjesdag-wijzigingen.

 

Wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

We beginnen met particulieren die (crypto) bezittingen niet als ondernemer (of resultaatsgenieter) houden, in privé. In de kern komt het Wetsvoorstel box 3 er voor particulieren op neer dat over het daadwerkelijke inkomen uit vermogen belasting geheven gaat worden, in plaats van over een forfaitair bepaald inkomen. Dit wordt vormgegeven door een combinatie van een vermogensaanwasbelasting en een vermogenswinstbelasting. Voor cryptovaluta zal in beginsel de vermogensaanwasbelasting gelden.

Het daadwerkelijke inkomen omvat daarbij zowel het directe rendement zoals de traditionele vormen rente, huur en dividend, maar hierbij zou ook kunnen worden gedacht aan verkregen voordelen door het houden van tokens, bijvoorbeeld airdrops. Daarnaast geldt ook dat het indirecte rendement wordt belast, zoals de waardeontwikkeling van cryptovaluta. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2027. Wij benadrukken dat de huidige versie van het wetsvoorstel slechts een concept is dat als bouwsteen dient waar volgende kabinetten een volwaardig wetsvoorstel van kunnen maken. Er zullen naar verwachting nog diverse wijzigingen plaatsvinden, maar wij lichten alvast graag toe wat nu bekend is.

Als hoofdregel zal gelden de vermogensaanwasbelasting, waarbij vermogensbestanddelen aan het begin en einde van een kalenderjaar moeten worden gewaardeerd naar de op dat moment geldende waarde in het economische verkeer. Voor enkele specifiek benoemde minder liquide vermogensbestanddelen geldt bij wijze van uitzondering vermogenswinstbelasting. De waardeontwikkeling van deze vermogensbestanddelen zal pas worden belast bij realisatie (zoals een verkoop). Op dit moment geldt de uitzondering niet voor cryptovaluta.

 

Behandeling cryptovaluta
Voor crypto’s in welke vorm dan ook geldt dus de aanwasbelasting: over de gerealiseerde en ongerealiseerde inkomsten en waardestijgingen van crypto’s zal in het nieuwe stelsel derhalve ieder jaar belasting worden geheven. Eventuele verliezen (bijvoorbeeld als gevolg van waardedalingen) zullen in andere jaren met positieve inkomsten in box 3 verrekend kunnen worden, al is op dit moment nog niet geheel duidelijk hoe de verliesverrekening wordt vormgegeven.

Een belangrijk attentiepunt bij een vermogensaanwasbelasting is dat er bij de belegger mogelijk onvoldoende liquide middelen zijn om de box 3-heffing te voldoen, bijvoorbeeld omdat een bezitting onvoldoende (of geen) lopende inkomsten oplevert om de belastingheffing over de jaarlijkse waardestijging te voldoen. Een cryptobezitter bijvoorbeeld moet als gevolg hiervan mogelijk cryptovaluta gaan verkopen Hier zijn geen tegemoetkomende maatregelen voor aangekondigd.

 

Stablecoins
Op basis van de huidige overbruggingswet worden stablecoins (net als andere cryptovaluta) gekwalificeerd als “overige bezitting”. Daarmee wordt verondersteld dat zij een rendement behalen van meer dan 6%. Voor aan een fiatvaluta gekoppelde stablecoin (zoals USDC of USDT), zal het rendement doorgaans verwaarloosbaar zijn (en evenmin beoogd).

Ingevolge het Wetsvoorstel box 3 zullen stablecoins (net als andere valuta) belast worden tegen het werkelijke (on)gerealiseerde rendement. Ondanks dat de wetgeving er nog niet op is ingericht, zouden stablecoins worden vergelijken met banktegoeden.  Het wetsvoorstel dient naar onze mening hierop te worden aangepast. Op banktegoeden behaalde valutaresultaten en contant geld, al dan niet in vreemde valuta, worden in het nieuwe systeem niet belast.

 

Ontwikkelingen jurisprudentie box 3

De beoogde ingangsdatum van het Wetsvoorstel Box 3 is 1 januari 2027. In de tussenliggende periode zal de overbruggingswet van kracht zijn, waarbij het vermogen wordt verdeeld over de bekende categorieën: spaartegoeden, schulden en overige bezittingen, elk met een eigen fictief (forfaitair) rendement.

Zeer recent heeft de Advocaat – Generaal (“A-G”) geconcludeerd dat ook de overbruggingswet in strijd is met diverse bepalingen van het EVRM. Het woord is nu aan de Hoge Raad, maar in situaties dat u belasting verschuldigd bent over een fictief rendement dat in u werkelijkheid niet heeft behaald, kan het zinvol zijn om bezwaar aan te tekenen tegen uw aanslag inkomstenbelasting. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij koersverliezen, mislukte investeringen of een grote hoeveelheid stablecoins (zie hierboven).

 

Heroverwegen fiscale structuur

Het moge duidelijk zijn dat er veel ontwikkelingen plaatsvinden ten aanzien van box 3. Een en ander kan een goed moment om uw (fiscale) structuur te heroverwegen. Wellicht komt u tot de conclusie dat u uw activiteiten in de toekomst beter vanuit (bijvoorbeeld) een BV kunt voortzetten. De waardestijgingen in een BV zijn immers pas (uiterlijk) belast bij verkoop of realisatie. Wel kunnen (hogere) tarieven gaan gelden, zie ook hierna. Wij staan u hierin uiteraard graag in bij.

 

Prinsjesdag 2023

In de Prinsjesdagstukken wordt (opnieuw) niet gesproken over crypto’s, tokens, de blockchain of aanverwante termen. Toch blijft Prinsjesdag ook voor de cryptobelegger- en ondernemer niet zonder gevolgen.

 

Inkomstenbelasting

Box 1 – tarieven
Crypto-ondernemers en (soms ook) andere particulieren met cryptovaluta kunnen worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Box 1 behoudt haar tweeschijventarief: 36,97% (2023: 36,93%) over het belaste inkomen uit werk en woning tot en met €75.624 (2023: €73.031) en onveranderd 49,5% daarboven.

 

Box 2 – invoering tweeschijvenstelsel
Voor beleggers en ondernemers via die hun activiteiten via (bijvoorbeeld) een BV uitvoeren verandert onder meer het volgende. Op dit moment kent box 2 één tarief voor dividenden uit en verkoopwinsten op een aanmerkelijk belang in een vennootschap: 26,9%. Vorig jaar is al bepaald dat met ingang van 1 januari 2024 een tweeschijventarief gaat gelden in box 2: 24,5% tot €67.000 aan belastbaar inkomen en 31% voor het bedrag daarboven.

Hiermee worden directeuren-grootaandeelhouders (“DGA’s”) vanaf 2024 aangemoedigd om jaarlijks een dividend tot in ieder geval €67.000 (of €134.000 voor fiscaal partners) uit te keren.

Let op! Vrijwel direct na Prinsjesdag heeft de Tweede Kamer een reeks moties aangenomen waarin onder meer wordt voorgesteld het tarief niet te verhogen naar 31%, maar naar 33%.

De tariefstructuur in de vennootschapsbelasting blijft in 2024 ongewijzigd op 19% (voor winsten tot en met €200.000) en 25,8% (daarboven).

 

Box 3 – verhoging tarieven
Binnen het huidige overbruggingssysteem in box 3 was al besloten het tarief jaarlijks met 1%-punt te laten oplopen van 31% tot 34% in 2025. Het kabinet stelt nu voor het tarief met ingang van 2024 te verhogen met 32% naar 34%. In eerdergenoemde moties wordt het tarief per 2024 nog verder verhoogd naar 36%.

 

Fiscale transparantie CV en FGR

Diverse cryptobeleggers hebben zich in gezamenlijkheid met anderen georganiseerd middels een commanditaire vennootschap (CV) of fonds voor gemene rekening (FGR). Ten aanzien van deze twee entiteiten is aangekondigd dat deze per 1 januari 2025 standaard “fiscaal transparant” worden (niet zelfstandig belastingplichtig). Momenteel wordt deze transparantie (vrijwel geheel) bereikt door toepassing van het zogeheten toestemmingsvereiste. Vanaf 1 januari 2025 komt dit toestemmingsvereiste dus te vervallen en is dit geen voorwaarde meer voor de fiscaal (vaak gewenste) transparantie.

 

Tot slot

Vanzelfsprekend zijn er op Prinsjesdag nog veel meer fiscale plannen gepresenteerd. Mocht u hier meer over willen weten, of over een van de hierboven beschreven onderwerpen, neem dan vooral contact op met ondergetekenden.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving