Private equity bij HVK Stevens
17/11/2022

Meldingsverplichting betalingen aan derden

Met ingang van 1 januari 2022 is iedere werkgever verplicht om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken over betalingen aan derden. Deze renseigneringsverplichting brengt aanvullende administratieve verplichtingen met zich mee. In deze nieuwsbrief informeren wij u hier verder over.

Inleiding

Voor situaties waarin er betalingen worden verricht aan personen die werkzaamheden of diensten uitvoeren die in de inkomstenbelasting naar verwachting onder “resultaat uit overige werkzaamheden vallen” (ROW) moest voorheen de Belastingdienst (indien en voor zover de Belastingdienst daarom verzocht) geïnformeerd worden over deze uitbetalingen. Hiervoor moest het IB-47 formulier ingevuld worden. Er ontbrak echter een wettelijke basis om het BSN nummer op te vragen, waardoor de Belastingdienst deze informatie niet kon koppelen aan personen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting.

Werking nieuwe renseigneringsverplichting

Inmiddels is er een wettelijke basis gecreëerd om het BSN nummer van natuurlijke personen die (buiten dienstbetrekking) diensten verlenen op te vragen en in de administratie te bewaren.

Sinds 1 januari 2022 geldt er daarom een nieuwe renseigneringsverplichting voor situaties waarbij er betalingen worden verricht aan personen die werkzaamheden of diensten uitvoeren die in de inkomstenbelasting naar verwachting vallen onder “resultaat uit overige werkzaamheden”. Deze nieuwe renseigneringsverplichting brengt aanvullende administratieve verplichtingen met zich mee die ook voor uw organisatie relevant kunnen zijn.

Deze verplichting geldt voor:

 1. inhoudingsplichten in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 die betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap; en
 2. collectieve beheersorganisaties (deze laten we in deze nieuwsbrief verder buiten beschouwing)

Omdat het gaat om betalingen die (mogelijk) als ROW kwalificeren, is er een uitzondering op de renseigneringsverplichting voor de volgende betalingen:

 • Betalingen die op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 door middel van de loonaangifte worden aangegeven.
 • Betalingen aan een werknemer, artiest of beroepssporter.
 • Betalingen aan vrijwilligers die voldoen aan de vrijwilligersregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.
 • Betalingen voor werkzaamheden of diensten waarvoor een factuur is uitgereikt waarop btw is vermeld. Indien er is gefactureerd met 0% btw en er een btw nummer op de factuur staat is er ook een uitzondering van toepassing.
  • Als er sprake is van een btw-vrijgestelde prestatie dan is de renseigneringsverplichting wel van toepassing.
 • Vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht aan erfgerechtigden.

Een voorbeeld van een betaling die onder de renseigneringsverplichting valt is de betaling aan een commissaris, een spreker of een auteur.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd bij de belastingdienst?

De gegevens die moeten worden aangeleverd zijn:

 • naam, adres, geboortedatum en BSN van de ontvanger van de betaling; en
 • de bedragen die gedurende het kalenderjaar zijn uitbetaald (inclusief kostenvergoedingen).

De Belastingdienst zelf lijkt ook te vereisen dat de datum van uitbetaling wordt aangeleverd, maar hiervoor is geen wettelijke basis.

Ook als het werk in het buitenland is verricht of degene die de werkzaamheden heeft verricht in het buitenland woont is de renseigneringsverplichting van toepassing. Een voorbeeld hiervan is een in het buitenland woonachtige commissaris.

Hoe aanleveren bij de Belastingdienst?

De gegevens moeten jaarlijks na afloop van het kalenderjaar worden aangeleverd op een door de inspecteur aangegeven wijze, uiterlijk op 31 januari. Voor 2022 dienen de gegevens derhalve uiterlijk op 31 januari 2023 verstrekt te worden. Vanaf 2023 zal het mogelijk worden gemaakt om ook gedurende het jaar de gegevens aan te leveren, zoals dat ook mogelijk was met het IB47-formulier.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Omdat er na afloop van het kalenderjaar gegevens aangeleverd moeten worden bij de Belastingdienst van uitbetaalde bedragen aan derden, moeten deze gegevens tijdig verzameld worden. Wij adviseren om nu in kaart te gaan brengen of er betalingen aan derden (natuurlijk personen) zijn gedaan, of voor deze betalingen de renseigneringsverplichting geldt en de aan te leveren gegevens te verzamelen. Voor het geval nog informatie ontbreekt welke dient te worden aangeleverd, is het aan te raden om die alsnog zo snel mogelijk bij de betrokken persoon op te vragen.

Wilt u advies over het de renseigneringsverplichting? Wij helpen u graag verder.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens Rotterdam
Weena 730A
3014 DA Rotterdam
+31 (0)10 32 25 200
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

HVK Stevens
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving