Private equity bij HVK Stevens
17/11/2022

Meldingsverplichting betalingen aan derden

Met ingang van 1 januari 2022 is iedere werkgever verplicht om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken over betalingen aan derden. Deze renseigneringsverplichting brengt aanvullende administratieve verplichtingen met zich mee mee en zal ook impact kunnen hebben op bedrijven die actief zijn in de publieke sector. In deze nieuwsbrief informeren wij u hier verder over.

Inleiding

Degene die betalingen deed aan natuurlijke personen die werkzaamheden of diensten voor die instelling uitvoerden moest voorheen de Belastingdienst informeren over deze uitbetalingen. Het ging vooral om werkzaamheden die bij de dienstverlener onder de categorie resultaat uit overige werkzaamheden vielen. Hiervoor moest het IB-47 formulier ingevuld worden, indien de Belastingdienst daarom vroeg. Er ontbrak echter een wettelijke basis om het BSN nummer op te vragen, waardoor de Belastingdienst deze informatie niet kon koppelen aan personen en de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting.

Werking nieuwe renseigneringsverplichting

Inmiddels is er een wettelijke basis gecreëerd om het BSN nummer van natuurlijke personen die (buiten dienstbetrekking) diensten verlenen op te vragen en in de administratie te bewaren.

Sinds 1 januari 2022 geldt er daarom een nieuwe renseigneringsverplichting voor situaties waarbij er betalingen worden verricht aan personen die werkzaamheden of diensten uitvoeren die in de inkomstenbelasting naar verwachting vallen onder “resultaat uit overige werkzaamheden”. Deze nieuwe renseigneringsverplichting brengt aanvullende administratieve verplichtingen met zich mee die ook voor uw organisatie relevant kunnen zijn.

Deze verplichting geldt voor:

  1. inhoudingsplichten in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 die betalingen doen aan een natuurlijk persoon voor werkzaamheden en diensten die zijn verricht voor de inhoudingsplichtige zelf of een met de inhoudingsplichtige verbonden vennootschap; en
  2. collectieve beheersorganisaties (deze laten we in deze nieuwsbrief verder buiten beschouwing)

Er is een uitzondering op de renseigneringsverplichting voor de volgende betalingen:

  • Betalingen aan een natuurlijk persoon die als werknemer, artiest of beroepssporter werkzaamheden of diensten heeft verricht.
  • Betalingen aan vrijwilligers die voldoen aan de vrijwilligersregeling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.
  • Betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden of diensten waarvoor een factuur is uitgereikt waarop btw is vermeld. Indien er is gefactureerd met 0% btw en er een btw nummer op de factuur staat is er ook een uitzondering van toepassing.
  • Vergoedingen voor een auteursrecht of naburig recht aan erfgerechtigden.

Kortom: wanneer er sprake is van een btw-vrijgestelde dienst zoals vaak in zorg of onderwijs het geval is, dan is er wel een renseigneringsverplichting. Een ander voorbeeld is de betaling aan een commissaris, een spreker of een auteur.

Ook indien de inhuur van natuurlijk persoon via een tussenpersoon is gedaan, maar de betaling rechtstreeks tussen u en de natuurlijk persoon heeft plaatsgevonden, zal u verplicht zijn om de melding te doen.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd bij de belastingdienst?

De gegevens die moeten worden aangeleverd zijn:

  • naam, adres, geboortedatum en BSN van de ontvanger van de betaling; en
  • de bedragen die gedurende het kalenderjaar zijn uitbetaald (inclusief kostenvergoedingen).

De Belastingdienst zelf lijkt ook te vereisen dat de datum van uitbetaling wordt aangeleverd, maar hiervoor is geen wettelijke basis.

Ook als het werk in het buitenland is verricht of degene die de werkzaamheden heeft verricht in het buitenland woont is de renseigneringsverplichting van toepassing.

Hoe aanleveren bij de Belastingdienst?

De gegevens moeten jaarlijks na afloop van het kalenderjaar worden aangeleverd uiterlijk op 31 januari. Voor 2022 dienen de gegevens derhalve uiterlijk op 31 januari 2023 verstrekt te worden. De gegevens kunnen digitaal worden aangeleverd bij de Belastingdienst via het gegevensportaal of via Digipoort. Vanaf 2023 zal het mogelijk worden gemaakt om ook gedurende het jaar de gegevens aan te leveren, zoals dat ook mogelijk was met het IB47-formulier.

Strafbaar feit

Indien u betalingen aan derden heeft gedaan die vallen onder de renseigneringsverplichting, dan bent u verplicht om een melding hiervan te doen bij de Belastingdienst. Indien u de gegevens niet, onjuist of onvolledig verstrekt is er sprake van een strafbaar feit. De sanctie die hierop staat is ten hoogste zes maanden hechtenis of een geldboete van de derde categorie (EUR 9.000). Indien de gegevens opzettelijk niet of niet op tijd worden aangeleverd en dit er toe leidt dat er te weinig belasting wordt geheven, dan kan de geldboete oplopen tot maximaal EUR 22.500 (of 4 jaar gevangenisstraf). Worden de gegevens opzettelijk onjuist of onvolledig aangeleverd en leidt dit er toe dat er te weinig belasting wordt geheven, dan bedraagt de geldboete maximaal EUR 90.000 (of 6 jaar gevangenisstraf). Uiteraard ligt de bewijslast om aan te tonen dat sprake is van opzet bij de belastinginspecteur.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Zijn er door uw organisatie betalingen gedaan aan natuurlijke personen voor bepaalde werkzaamheden of diensten die vallen onder de meldingsverplichting omdat de persoon niet bij u in dienstbetrekking is én er geen factuur is uitgereikt of een factuur zonder btw? Dan moet u verplicht informatie over de betaalde bedragen bij de Belastingdienst melden.

Omdat er na afloop van het kalenderjaar gegevens aangeleverd moeten worden bij de Belastingdienst van uitbetaalde bedragen aan derden, moeten de te melden gegevens tijdig verzameld worden. Eventueel missende gegevens moeten opgevraagd worden bij de dienstverlener. Dit zal veelal betekenen dat de geboortedatum en het BSN van de ontvanger van de betaling opgevraagd moeten worden. Deze staan immers niet op de factuur. Wij adviseren zo spoedig mogelijk in kaart te gaan brengen of er betalingen aan derden (natuurlijk personen) zijn gedaan die onder de renseigneringsverplichting vallen. In het geval dat er informatie ontbreekt welke aangeleverd moet worden bij de Belastingdienst, is het aan te raden om die alsnog zo snel mogelijk bij de betrokken persoon op te vragen.

Tot slot

Vooral voor organisaties die veel ZZP’ers inhuren in de publieke sector en facturen ontvangen zonder btw omdat er vrijgestelde diensten worden geleverd, zal de impact van de renseigneringsverplichting groot zijn. Wij zijn er mee bekend dat er vanuit in ieder geval een branchevereniging overleg is met het Ministerie van Financiën over deze maatregel. Het is echter de vraag of dat nog tot enige versoepelingen leidt.

Wilt u advies over de renseigneringsverplichting voor de betalingen aan derden of de gevolgen hiervan? Wij helpen u graag verder.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving