03/04/2020

Uitstel van betaling van belastingen

Laatste update op dinsdag 14 april 2020 12:11 uur

Uitstel van betaling van belastingen

De overheid heeft de afgelopen weken diverse maatregelen genomen om de financiële impact van de coronacrisis te beperken. Eén van de speerpunten van die maatregelen is uitstel van belastingbetaling. Over dit uitstel is deze week meer bekend geworden.

Versoepeling en verruiming van het uitstelbeleid

Eerder was al bekendgemaakt dat ondernemingen bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen bij de Belastingdienst voor verschuldigde inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen en BTW. Het bijzonder uitstel geldt nu ook voor onder meer de kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijns en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

De invordering van deze belastingen wordt automatisch stopgezet voor de duur van drie maanden zodra een verzoek om uitstel van betaling bij de Belastingdienst binnen is gekomen. De praktijk wijst inmiddels uit dat deze driemaandsperiode ingaan op de datum waarop het eerste verzoek om bijzonder betalingsuitstel wordt gedaan en gelden voor de betalingen van alle bovengenoemde belastingen binnen deze periode. De uitgestelde betalingen zijn vervolgens alle in één keer verschuldigd worden na afloop van de driemaandsperiode, tenzij aanvullend uitstel wordt verkregen (zie onder). Dit betekent in de praktijk een grote aanslag op de cash flow op het moment waarop de driemaandsperiode afloopt.

Pas als langer dan drie maanden uitstel gewenst is, dan dient aanvullende informatie te worden aangeleverd over de financiële positie van de onderneming. Deze informatie dient dan vergezeld te gaan van een verklaring van een derde-deskundige.

Op 2 april heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aangekondigd dat met beperkte informatie kan worden volstaan indien de totale belastingschuld waarvoor uitstel wordt gevraagd minder bedraagt dan € 20.000. In dat geval kan de onderneming volstaan met stukken waaruit blijkt dat de omzetcijfers of bestellingen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de overige maanden. De Belastingdienst zal hier nog nadere informatie over publiceren.

Bij betalingsuitstel van méér dan € 20.000 blijft de verklaring van een derde-deskundige vereist. Als derde-deskundige kunnen bijvoorbeeld optreden een externe consultant, een externe financier, een accountant of belastingadviseur. De staatssecretaris zal nog komen met een nadere uitwerking van die verklaring.

Het verzoek om uitstel van betaling

Een verzoek om uitstel van betaling voor de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting moet bij de Belastingdienst worden ingediend vóór de uiterste betaaldatum van elke aanslag.

Veel onduidelijkheid bestond met betrekking tot de timing van het verzoek om uitstel van betaling van loonheffingen en BTW. De staatssecretaris van Financiën stelt dat pas om bijzonder uitstel van betaling verzocht kan worden zodra voor deze belastingen naheffingsaanslagen zijn opgelegd. Naheffingsaanslagen volgen in de regel zo’n drie weken na het moment waarop de loonheffingen of de BTW had moeten worden aangegeven en aan de Belastingdienst afgedragen. Dat moment is een maand na afloop van het tijdvak waarover de loonheffingen of BTW wordt afgedragen.

Op grond van de wet kan echter al om uitstel van betaling worden verzocht zodra de afdracht verschuldigd is. Praktisch probleem daarbij is echter dat de Belastingdienst zonder nadere gegevens het verleende uitstel niet goed kan administreren. Om een aantal redenen kunt u er echter baat bij hebben om niet te wachten op de naheffingsaanslag. Zo kan het verzoek zo ingericht worden dat het ook gelijk geldt als een tijdige melding van betalingsonmacht (zie hieronder onder “Bestuurdersaansprakelijkheid”). Ook kan met een tijdige brief voorkomen worden dat de Belastingdienst belastingschulden verrekent met teruggaven.

Online verzoek om betalingsuitstel

Inmiddels is het ook mogelijk om via de website van de Belastingdienst uitstel van betaling aan te vragen voor de vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonheffingen gelijktijdig uitstel van betaling aan te vragen voor een periode van drie maanden. Onduidelijk is wanneer de uitgestelde betalingen na een online verzoek weer verschuldigd worden. Een online aanvraag biedt bovendien geen ruimte om nuancering aan te brengen en lijkt ook niet te kwalificeren als een melding van betalingsonmacht.

Wij adviseren daarom om terughoudend om te gaan met deze mogelijkheid en om met uw adviseur te bespreken of het voor uw onderneming zinvol is om betalingsuitstel online aan te vragen.

Geen verzuimboetes en verlaging invorderingsrente

Om ondernemers verder tegemoet te komen heeft de Belastingdienst eerder aangekondigd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege te laten of terug te draaien. Daarnaast wordt de  invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Invorderingsrente is verschuldigd na het verstrijken van de uiterste betalingstermijn van een formele belastingschuld. De verlaging geldt voor alle belastingschulden.

Tenslotte zal ook de belastingrente tijdelijk verlaagd worden tot 0,01% vanaf 1 juni 2020 (vanaf 1 juli 2020 voor de inkomstenbelasting).

G-rekeningen

Om ook ondernemers met een g-rekening tegemoet te komen heeft de staatssecretaris aangekondigd dat, naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, het ook mogelijk gemaakt zal worden om de g-rekeningen te deblokkeren voor het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Deze deblokkering is noodzakelijk om de liquiditeiten waarvoor uitstel van betaling is verleend ook daadwerkelijk te kunnen aanwenden in de onderneming. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Indien uw bedrijf moeite heeft met het betalen van bepaalde belasting- en premieschulden (zoals de omzetbelasting, vennootschapsbelasting, loonheffingen of afdrachten aan het pensioenfonds), meldt u dit dan zo snel mogelijk aan de Belastingdienst of het pensioenfonds. Indien uw onderneming niet in staat is om de betreffende schulden te betalen en indien u nalaat om betalingsonmacht tijdig te melden, dan heeft dat gevolgen voor eventuele hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s) van en betrokkenen binnen uw onderneming. Een melding dient te worden gedaan binnen twee weken nadat een betaling verschuldigd is.

Energiebelasting / ODE

Het kabinet zal goedkeuren dat leveranciers van aardgas en elektriciteit de energiebelasting, de heffing van opslag duurzame energie (“ODE”) en de BTW daarover over de leveringen in de maanden april, mei en juni later verschuldigd wordt aan de Belastingdienst. Uitgangspunt daarbij is dat de energieleveranciers deze belasting ook later in rekening brengen aan hun klanten als die worden getroffen door de coronacrisis. Deze regeling geldt niet voor situaties waarin de energieleveranciers maandelijks een voorschotbedrag in rekening brengt en de klant jaarlijks een eindafrekening stuurt, zoals bij particulieren en kleine ondernemingen gebruikelijk is.

Op korte termijn moet duidelijk worden welke energieleveranciers in staat en bereid zijn mee te werken aan deze regeling.

Gemeentelijke belastingen

Ook op lokaal niveau hebben vele gemeenten aangegeven maatregelen te nemen om ondernemingen te ondersteunen, bijvoorbeeld door het verlenen van betalingsuitstel van gemeentelijke belastingen. Omdat dit per gemeente kan verschillen, raden wij u aan om de ‘coronapagina’ op de website van uw gemeente te raadplegen welke maatregelen uw gemeente heeft genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving