Wat is een ANBI?

Een ANBI is de afkorting voor een algemeen nut beogende instelling. Dit houdt in dat een instelling (stichting, vereniging of kerkgenootschap) zich, nagenoeg geheel, inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft.

Wat is algemeen nut?

In de wet staat omschreven wat als algemeen nut kan worden beschouwd.

 • Welzijn;
 • Cultuur;
 • Onderwijs, wetenschap en onderzoek;
 • Bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid;
 • Gezondheidszorg;
 • Jeugd- en ouderenzorg;
 • Ontwikkelingssamenwerking;
 • Dierenwelzijn;
 • Religie;
 • Levensbeschouwing en spiritualiteit;
 • De bevordering van de democratische rechtsorde;
 • Volkshuisvesting;
 • Een combinatie van bovengenoemde doelen, alsmede;
 • Het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling.

Sportorganisaties zijn niet in deze lijst opgenomen en komen dus daarom ook niet in aanmerking voor een ANBI-beschikking. Wel kunnen zij aangemerkt worden als SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling).

Wat is een ANBI-status?

Om aangemerkt te worden als een ANBI, dient een instelling een ANBI-status te verkrijgen. En wordt een instelling opgenomen in het ANBI-register van de Belastingdienst. Met het verkrijgen van deze status heb je als ANBI dan ook recht op meerdere fiscale voordelen. Hierbij kan je denken aan:

 • Giften van particulieren aan ANBI’s zijn, onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting, aftrekbaar;
 • Giften van een vennootschap aan ANBI’s zijn, binnen de daarvoor geldende regels, aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000;
 • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt;
 • Uitkeringen van een ANBI in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting;
 • Een ANBI komt in aanmerking voor de teruggave van energiebelasting.

Hoe kom je in aanmerking voor een ANBI-status?

Om voor een ANBI-status in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Zo dient de instelling bijvoorbeeld een actueel beleidsplan te hebben en moet er een redelijke verhouding bestaan tussen beheerkosten en bestedingen.

Klik hier voor meer informatie omtrent het aanvragen van een ANBI status en advies hieromtrent

hvk-stevens-logomarklichtgrijs