24/02/2022

Fiscale ontwikkelingen februari 2022

In deze nieuwsbrief besteden wij onder andere aandacht aan de fiscale prioriteiten van het huidige kabinet zoals die aan bod komen in de kamerbrief van 16 februari 2022. Daarnaast beschrijven we kort de rapportage van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel. We gaan tot slot in op een aantal andere ontwikkelingen die interessant voor u zouden kunnen zijn.

Indien u na het lezen van deze nieuwsbrief of anderszins vragen en/of opmerkingen heeft, aarzelt u niet contact op te nemen met uw adviseur binnen HVK Stevens of met een van de in deze nieuwsbrief vermelde personen.

Fiscale prioriteiten van het Kabinet-Rutte IV

In een kamerbrief van 16 februari 2022 omschrijft de Staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst Van Rij (de “staatssecretaris“) de beleidsprioriteiten van het huidige kabinet.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Het nieuwe kabinet-Rutte IV onderkent het belang van continuïteit van familiebedrijven. Ook in deze kamerbrief wordt weer aandacht besteed aan het familiebedrijf. De fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting voor een bedrijfsopvolging komen hierbij aan bod. Het kabinet streeft naar een eenvoudigere en eerlijke(re) bedrijfsopvolgingsregeling, maar ook om oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan.  De staatssecretaris heeft aangekondigd voornemens te zijn in 2023 een voorstel voor aanpassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in te willen dienen (met uitwijkmogelijkheid naar Belastingplan 2024). Hiermee zou op zijn vroegst per 1 januari 2024 een aangepaste bedrijfsopvolgingsregeling in werking kunnen treden.

Voor ondernemers die nadenken over de overdracht van de onderneming, is het raadzaam om hier rekening mee te houden. Zeker omdat de huidige regeling erg ruim is en het waarschijnlijk is dat een nieuwe regeling (aanzienlijk) minder ruim zal zijn.

Kwalificatie buitenlandse rechtsvormen
Het voornemen om het Wetvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen (het “Wetsvoorstel“) in te dienen in de winter van 2021-2022 is voorlopig van de baan. Indiening

van het Wetvoorstel wordt met anderhalf jaar uitgesteld tot het derde kwartaal van 2023. Als gevolg van het Wetsvoorstel – mits ongewijzigd – zouden alle commanditaire vennootschappen (“cv’s“) voor Nederlandse dividend-, inkomsten- en vennootschapsbelastingdoeleinden transparant worden. In het licht van het aangekondigde uitstel ligt het onzes inziens voor de hand dat het Wetsvoorstel niet eerder dan 1 januari 2025 in werking treedt. Wij wisselen graag met u van gedachten over alternatieven om uw privacy voor wat betreft het vennootschappelijk privévermogen te waarborgen. Tot de inwerkingtreding van het Wetsvoorstel kan het overigens nog steeds zinvol zijn om gebruik te maken van een open CV.

Reparatie en aanpassing Box 3
Naar aanleiding van het “kerst-arrest” van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3 is aanpassing van de wet nodig. De staatssecretaris heeft aangekondigd in Q3 van 2022 een voorstel tot spoedwetgeving in te willen dienen (eventueel als onderdeel van het Belastingpakket 2023).

De aanpassing van box 3 naar de toekomst toe, waarbij belastingheffing geschiedt naar het werkelijk rendement, zal geschieden via een afzonderlijk wetgevingstraject. Deze wetgeving zal naar verwachting niet eerder ingaan dan 2025.

Wereldwijd minimumtarief vennootschapsbelastingbelasting (15%)
Daarnaast beoogt het kabinet Pillar-II mee te nemen in het Belastingplan 2023. Pillar II omvat Europese afspraken over een wereldwijd minimumvennootschapsbelastingtarief van 15% voor multinationale ondernemingen in de strijd tegen uitholling van de belastinggrondslag. De maatregelen fungeren als een soort vangnet wat op een effectieve manier de resterende risico’s op grondslaguitholling en winstverschuiving moet adresseren. Kortgezegd moeten landen ‘bijheffen’ als een multinational in een ander land onder het minimumtarief van 15% is gebleven.

Overig
Tot slot is voor nu aangekondigd dat in het belastingpakket 2023 in ieder geval de volgende maatregelen worden meegenomen:

  • De afschaffing van de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024.
  • De verhoging van het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting van 8% naar 9%.
  • De verhoging van het heffingsvrijvermogen in box 3.
  • De afschaffing van de zogenoemde leeg-waarde-ratio. Deze ratio geeft recht op een verlaging van de WOZ-waarde (voor fiscale doeleinden) bij verhuur van woningen. Het is verstandig om in 2022 uit te zoeken in hoeverre dit impact heeft op verhuurde en verpachte woningen in uw belastingaangifte.

Onderzoekspanel familiebedrijven

Uit de rapportage van het RSM-Nyenrode Familiebedrijven-onderzoekspanel blijkt dat 28% van de familiebedrijven door de coronacrisis een omzetdaling heeft ervaren, waardoor vele bedrijfsopvolgers zich zorgen maken over het al dan niet kunnen voldoen aan de voortzettingseis die geldt voor de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (“BOR“). In dat kader geeft 49% van de familiebedrijven aan dat de complexiteit van de regeling een belemmering vormt voor de bedrijfsoverdracht. Voor 20% is de BOR zelfs zo complex, dat zij overwegen hun bedrijf te verkopen aan derden. Vanwege deze complexiteit geeft 80% van de familiebedrijven aan dat zij graag vooraf met de Belastingdienst afstemmen hoe de BOR op hun bedrijf uit zal werken.

Het besef dat het belangrijk is om waardering te uiten voor het Nederlandse familiebedrijf is in ieder geval doorgedrongen tot de Nederlandse politiek. Familiebedrijven zijn weerbaar in tijden van crisis en blijven trouw aan hun regio en personeel. Dat is wel gebleken in de (hopelijk) afgelopen coronacrisis.

Zoals eerder in deze nieuwsbrief uiteengezet, beoogt de wetgever de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten te verbeteren, vereenvoudigen en tegelijk ook maatregelen te treffen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Een voorstel om de huidige bedrijfsopvolgingsregelingen aan te passen volgt in 2023.

Beleid APV-regime deels openbaar

Na een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (een “WOB-verzoek“) heeft de staatssecretaris een groot aantal documenten vrijgegeven over het Afgezonderd Particulier Vermogen (“APV“)-regime. Het APV-regime betreft speciale fiscale regels waarbij vermogen, wat is afgescheiden in bijvoorbeeld een trust, in de belastingheffing wordt betrokken. Zonder deze regels zou er sprake zijn van ‘zwevend vermogen’ dat fiscaal aan niemand kan worden toegerekend.

Een deel van de gevraagde informatie was reeds openbaar. De staatssecretaris verwijst in het WOB-besluit tevens naar antwoorden inzake WOB-besluiten van 11 februari 2015 en 20 augustus 2020.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de openbaar gemaakte documenten, neem dan gerust contact met ons op.

Uitspraak Hof Amsterdam inzake “huwelijksgemeenschap met ongelijke breukdelen” 

Op 4 januari 2022 oordeelde Hof Amsterdam dat de inspecteur terecht een beroep heeft gedaan op het leerstuk van fraus legis, in de situatie waarin echtgenoten ‘in het zicht van’ overlijden een huwelijksgemeenschap met ongelijke breukdelen (90/10) waren aangegaan. Hierdoor zou 90% van het huwelijksvermogen via het huwelijksvermogensrecht naar de langstlevende echtgenoot vloeien (zonder heffing!) en slechts 10% naar de langstlevende vererven (wat heffing van erfbelasting tot gevolg heeft).

Voor het kwalificeren van een rechtshandeling als fraus legis is vereist dat de handeling strijdig is met doel en strekking van de wet en dat (onaanvaardbare) belastingverijdeling het doorslaggevende motief is geweest. Naast het fiscale belang achtte het Hof de wijziging in de huwelijksvoorwaarden ‘kunstmatig en van elk reëel belang ontbloot’, aangezien de man op het moment van aangaan van huwelijksvoorwaarden ernstig ziek was. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de nieuwsbrief over deze uitspraak.

Mocht u behoefte hebben aan fiscaal en/of juridisch advies over uw huwelijkse voorwaarden, of willen sparren over optimalisatie van uw huwelijksgoederenregime, neem dan gerust contact met ons op.

Dividenduitkeringen icm tijdelijk noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (“NOW”)

Met (hopelijk) het einde van COVID-19 in zicht, komt er ook een einde aan de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (“NOW-regeling“). Vanwege het uitkeringsverbod, als voorwaarde voor toepassing van de regeling, is het niet mogelijk om dividenden uit te keren over de jaren waarin de NOW-regeling is toegekend. Mocht de wens bestaan om dit jaar dividenden uit te keren, dan kijken wij graag mee naar de mogelijkheden. Wellicht kan over het eerste kwartaal van 2022 een interim-dividend (als voorschot op het uiteindelijke dividend) worden uitgekeerd.

Let wel, dit kan alleen indien over het jaar 2022 geen NOW is of wordt aangevraagd en er voldoende vrije reserves aanwezig zijn in de vennootschap.

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Vanaf 1 maart 2022 staat uw voor-ingevulde aangifte (“VIA“) klaar in Mijn Belastingdienst. Graag herinneren wij u eraan dat de reguliere deadline voor de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 daarna snel nadert.

Dient u de aangifte zelf in, zorg er dan voor dat de aangifte uiterlijk vóór 1 mei 2022 ingediend is. Indien u de aangifte voor 1 april 2022 indient, dan krijgt u voor 1 juli 2022 bericht. Tot 1 mei 2022 is het overigens mogelijk om uitstel te vragen.

Wij wisselen graag van gedachten met u over de thema’s die aan bod kwamen in deze nieuwsbrief, zodat u op de juiste manier kan anticiperen op eventuele aanpassingen van de wet.

Om dit bericht in pdf te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving