06/02/2023

Per 1 januari 2023 meldingsplicht voor digitale (verkoop)platforms onder DAC7

Sinds één januari van dit jaar moeten bepaalde platformexploitanten gegevens en inlichtingen over de verkopers op hun platform verzamelen, verifiëren en rapporteren. Lees hier wat deze regels inhouden en welke ondernemers hier mee te maken krijgen.

De omvang van de activiteiten die (grensoverschrijdend) via online platformen wordt verricht, groeit enorm. Voor lokale belastingdiensten is er een risico dat ze geen goed zicht hebben op de omzet die de gebruikers van dergelijke platformen genereren, met het risico dat deze omzet fiscaal onbelast blijft. Om de grensoverschrijdende transparantie te vergroten en oneerlijke concurrentie te bestrijden heeft de Raad van de Europese Unie op 22 maart 2021 Richtlijn 2021/514 (hierna: “DAC7”) aangenomen. DAC7 ziet toe op fiscale en administratieve samenwerking tussen EU-lidstaten en legt verplichtingen op aan bepaalde platformexploitanten.

In aanloop naar deze nieuwe verplichtingen, schreef ik hier eerder al een artikel met een aantal aandachtspunten ter voorbereiding op de invoer van DAC7. Inmiddels is de DAC7-wetgeving ingevoerd en zijn de verplichtingen per 1 januari 2023 in werking getreden in Nederland. Platformen die onder de toepassing van DAC7 vallen zijn dan ook vanaf deze datum verplicht hieraan te voldoen. Het niet (tijdig) voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot substantiële boetes.

Inhoud DAC7

Onder DAC7 dienen platformexploitanten gegevens en inlichtingen te verzamelen, verifiëren en rapporteren over “verkopers” die zijn aangesloten op het platform. Het gaat hierbij onder andere over bedrijfs- en financiële gegevens van de verkopers. Deze gegevens moeten worden gerapporteerd aan de Belastingdienst in de lidstaat waarin het platform is gevestigd. De verplichting om gegevens te verzamelen is al aangevangen op 1 januari 2023 en geldt in beginsel voor partijen die voldoen aan de hierna genoemde begrippen. Een platform valt onder DAC7 als, kort gezegd, hieraan is voldaan:

  1. Er is sprake van een digitaal platform;
  2. Er is sprake van een verkoper;
  3. Deze verkoper verricht een relevante activiteit;
  4. Deze activiteit vindt plaats voor een tegenprestatie (die het platform kent/redelijkerwijs kan kennen).

Platform

De regelgeving definieert een platform als volgt: “elke software, met inbegrip van een website of onderdeel daarvan en toepassingen waaronder mobiele toepassingen, die toegankelijk is voor gebruikers en waardoor verkopers in staat worden gesteld verbonden te zijn met andere gebruikers voor het verrichten van een relevante activiteit, direct of indirect, ten behoeve van dergelijke gebruikers”.

Een website of app is een platform. Wel moet het platform “verkopers” in staat stellen om verbonden te zijn met gebruikers voor het verrichten van een “relevante activiteit”.

Verkoper

Een “verkoper” is een gebruiker (persoon/vennootschap) die op het platform is geregistreerd en een “Relevante activiteit” verricht. Er is niet alleen sprake van een “verkoper” als hij een account maakt op een platform, maar ook als hij een contractuele relatie aangaat met de platformexploitant zoals vaak het geval is.

Relevante activiteit

Een relevante activiteit is:

  • De verhuur van een onroerende zaak;
  • Een persoonlijke dienst;
  • De verkoop van goederen;
  • De verhuur van transportmiddelen.

Met de verkoop van goederen wordt dan bedoeld het overgaan van het eigendom van elke materiële zaak van verkoper naar gebruiker anders dan om niet. De verkoop van goederen vormt geen relevante activiteit wanneer een platform via de traditionele kanalen goederen inkoopt en die vervolgens onder eigen naam verkoopt en er geen sprake is van een (indirecte) verbinding tussen de verkoper en de consument.

Een persoonlijke dienst is een dienst die een tijdgebonden of taakgerichte activiteit omvat die door een of meer natuurlijke personen wordt uitgeoefend, hetzij zelfstandig of namens een entiteit. Deze dienst wordt verricht op verzoek van een gebruiker, hetzij online of fysiek offline, na facilitering door een platform.

Tegenprestatie

De rapportageverplichting geldt enkel als de relevante activiteit wordt verricht voor een tegenprestatie die bekend is bij het platform, of redelijkerwijs gekend kan zijn.

Rapporteren?

Op basis van de nieuwe DAC7-regels is het van belang om  kritisch na te (laten) gaan of er via het platform activiteiten worden verricht die gerapporteerd moeten worden. Deze activiteiten kunnen bestaan uit goederenleveringen, maar ook uit persoonlijke diensten. Het niet tijdig voldoen aan de DAC7-rapportageverplichtingen kan leiden tot substantiële boetes. Bij twijfel over DAC7, kunt u kiezen om de situatie af te stemmen met het DAC7-team van de Belastingdienst.

 

Dit artikel is geschreven door Joris van Wamelen en op 2 februari 2023 gepubliceerd op de website van Emerce.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving