31/03/2023

Standpunten kennisgroepen belastingdienst (ANBI & Non profit)

De kennisgroepen van de Belastingdienst hebben eind maart 2023 enkele standpunten ingenomen en die zijn ook interessant voor ANBI’s (en andere maatschappelijke instellingen).  In deze nieuwsbrief gaan we hier op in.

Giftenaftrek – BV met MVO beleid

De kennisgroep heeft een standpunt ingenomen over giften van BV’s – die een MVO-beleid hanteren – aan ANBI’s. De giftenaftrek voor vennootschappen met een in aandeel verdeeld kapitaal is specifiek geregeld in de vennootschapsbelasting. Het standpunt volgt in beginsel de bekende lijnen uit de jurisprudentie. Het is vooral belangrijk te weten dat MVO-beleid kan leiden tot een onbeperkte aftrekpost voor het hele bedrag van de gift. De gift en het MVO-beleid moet dan wel zakelijk zijn, dus ingegeven door bedrijfsbelangen en niet door persoonlijke belangen van de aandeelhouder. Er gelden dan geen beperkingen in de aftrek voor giften aan ANBI’s (of andere instellingen).

Juist nu de giftenaftrek in privé moeilijker wordt gemaakt, doen bedrijven (vennootschappen) er goed aan om eens nader aandacht te besteden aan het MVO-beleid.

Verlies ANBI-status terugwerkende kracht

Veel ANBI’s doen ook schenkingen aan niet-ANBI’s. Soms verliezen ANBI’s de ANBI-status echter met terugwerkende kracht. Dit kan terecht zijn, maar af en toe is het ook onterecht. Hoe dan ook, door het verlies van de ANBI-status zal over schenkingen normaliter schenkbelasting worden geheven bij de begunstigde. De Belastingdienst zou die belasting – door de terugwerkende kracht van een eventuele ANBI-intrekking – zelfs kunnen heffen over eerdere jaren. De kennisgroep van de Belastingdienst heeft goedgekeurd dat die schenkbelasting niet met terugwerkende kracht wordt opgelegd. Dit is een goedkeuring die gebaseerd is op een vergelijkbare coulance-regeling voor de giftenaftrek. Let op: als de begiftigde had kunnen weten dat de ANBI onterecht als ANBI was gekwalificeerd, dan geldt deze goedkeuring niet en moet wel schenkbelasting worden betaald. In de praktijk zou dit laatste nog discussie kunnen opleveren, afhankelijk van de vraag hoe streng de Belastingdienst dit toepast.

Uitleg begrip ‘commerciële tarieven’

Om als ANBI te worden aangemerkt, spelen onder andere de activiteiten van de instelling een rol. Een ANBI mag voor haar algemene nuttige activiteiten een tarief in rekening brengen. Dit tarief mag niet commercieel zijn. Kort gezegd betekent het dat het in rekening brengen van een tarief niet tot winst mag leiden. Dat is overigens in lijn met oude jurisprudentie. Over de precieze uitwerking van deze regel bestond kennelijk nog onduidelijkheid, bijvoorbeeld in geval van gemengde activiteiten, vrijwilligersactiviteiten, fictieve kosten en in geval van activiteiten die bestaan uit het verlenen van financiële steun. Daarvoor worden nu enige praktische handvaten aangereikt. De meeste daarvan liggen wel voor de hand. Goed om te lezen is dat het verlenen van financiële steun aan anderen binnen de doelstelling door de kennisgroep als ANBI-waardig wordt gezien, terwijl de Belastingdienst dat soms ontkent in discussies over de ANBI-status

Subsidiebesluit winstbelasting – afsplitsing van activiteiten

Stichtingen zijn belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting indien zij deelnemen aan het economisch verkeer, indien zij een organisatie hebben van kapitaal en arbeid en indien zij een winststreven hebben. Indien een stichting subsidies ontvangt, is het onzeker of er al dan niet sprake is van een winstoogmerk. Het zogenoemde subsidiebesluit uit 2005 bepaalt dat er van een winststreven geen sprake is voor zover gesubsidieerde instellingen behaalde overschotten moeten aanwenden conform subsidiedoeleinden ofwel moeten terug betalen aan de subsidieverstrekker. Niet-gesubsidieerde activiteiten kunnen een belemmering vormen voor het toepassingsbereik van dit subsidiebesluit. De kennisgroep neemt nu een standpunt in over de vraag of het zin heeft niet-gesubsidieerde activiteiten af te splitsen naar een BV in specifieke gevallen. Dit is kennelijk niet altijd het geval. Het standpunt laat eveneens zien dat een gesubsidieerde stichting met commerciële BV’s goed in de gaten moet houden of zij niet toch belastingplichtig wordt. Let op: een ANBI-status sluit belastingplicht voor de vennootschapsbelasting niet uit, al heeft de ANBI-status ook voor de vennootschapsbelasting wel enige voordelen. Of een (gesubsidieerde) stichting vennootschapsbelasting betaalt, hangt volledig af van de (financiële) keuzes, haar situatie en haar eigen activiteiten

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving