19/06/2020

Wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ gepubliceerd

Het wetsvoorstel is eerder deze week aan de Tweede Kamer aangeboden en beoogt het lenen van de eigen bv door de aanmerkelijkbelanghouder te beperken. Schulden van de aanmerkelijkbelanghouder en met hem verbonden personen aan de eigen bv worden, voor zover deze meer bedragen dan € 500.000, voortaan fictief belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Deze nieuwe maatregel zou tot doel hebben belastinguitstel en -afstel in box 2 van de inkomstenbelasting tegen te gaan.

Voorstel inwerktreding per 1 januari 2023 

Voorgesteld is het wetsvoorstel in te laten gaan per 1 januari 2023. Omdat de peildatum voor deze nieuwe maatregel 31 december is, is het vanaf 31 december 2023 voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met 5% of meer van de aandelen) minder aantrekkelijk om meer dan € 500.000 te lenen van de eigen vennootschap.

Indien een aanmerkelijkbelanghouder (“AB-houder“) op de peildatum voor (nominaal) meer dan € 500.000 aan schulden heeft, wordt het meerdere als bovenmatig aangemerkt. Het bovenmatige deel wordt als een fictief regulier voordeel belast in box 2. Het maximumbedrag van € 500.000 wordt vervolgens verhoogd met hetzelfde bedrag, waardoor een nieuw verhoogd maximumbedrag ontstaat, en niet jaarlijks opnieuw belasting verschuldigd is over hetzelfde bovenmatige deel. Het vanaf 1 januari 2021 geldende box 2 tarief bedraagt 26,9%.

Het wetsvoorstel is in maart 2019 ter consultatie aangeboden. Tijdens de consultatieronde werd voorgesteld om de maatregel reeds per 2022 in te laten gaan. Vanwege de omstandigheden, waaronder de Corona-crisis, is de inwerkingtreding van het wetsvoorstel één jaar uitgesteld naar 2023 met als eerste peildatum 31 december 2023

Dubbele heffing van inkomstenbelasting 

Tijdens de consultatieronde is er veel kritiek geuit op de mogelijke  (drie)dubbele heffing van inkomstenbelasting bij de AB-houder (zie onder meer de artikelen, die wij daarover in de vakpers hebben geschreven). Naar aanleiding van deze kritiek is het wetsvoorstel aangepast en zou dit zich niet meer moeten voordoen.

Indien in een jaar op de peildatum de schulden lager zijn dan het “verhoogde maximumbedrag”, bijvoorbeeld omdat deze (deels) zijn afgelost, dan mag er voor het verschil een negatief fictief regulier voordeel in aanmerking worden genomen.

Ook indien de aandelen in de bv (fictief) worden vervreemd (zoals bij een emigratie), kan onder voorwaarden een negatief regulier voordeel in aanmerking genomen.

Het negatieve reguliere voordeel kan verrekend worden met de overige box 2 voordelen en volgens de geldende regels één jaar worden terug gewenteld en zes jaar worden doorgeschoven.

Overigens werkt de voorgestelde maatregel niet door naar andere regelingen in de inkomsten-, dividend- en vennootschapsbelasting. Dit houdt onder meer in dat:

  • de bv, ondanks dat het bovenmatige deel van een schuld als fictief regulier inkomen in de belastingheffing is betrokken, een vordering blijft houden op de AB-houder, waarover (fiscaal) rente vergoed moet worden;
  • de AB-houder een schuld aan de bv blijft houden die, afhankelijk van het doel waarvoor deze is afgetrokken, in de belastingheffing wordt betrokken in box 1, box 2 of box 3;
  • de overige reguliere leerstukken van toepassing blijven. In de situatie dat een AB-houder de schuld niet meer kan terugbetalen, kan derhalve nog steeds sprake zijn van een verkapte winstuitdeling.De grens van € 500.000 aan schuld kan niet als een safe-harbour worden gezien.

Verbonden personen

De voorgestelde maatregel geldt ook voor schulden van verbonden personen van de AB-houder. Onder verbonden personen wordt verstaan:

  • de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van de AB-houder of van de partner. Hiermee wordt aangesloten bij de definitie die reeds bij de meetrekregeling in box 2 wordt gehanteerd.

De schulden van de verbonden personen bij de vennootschap van de AB-houder worden toegerekend aan de AB-houder, voor zover de schulden meer bedragen dan € 500.000 en de verbonden personen zelf geen aanmerkelijk belang in de vennootschap hebben.

Schulden

In het wetsvoorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende typen leningen. Alle typen leningen vallen onder de regeling. Het gaat daarbij tevens om alle leningen die direct of indirect, rechtens dan wel in feite aan de AB-houder, zijn partner of zijn bloed of aanverwanten zijn verstrekt. Het bovenmatige deel wordt vastgesteld aan de hand van het totaalbedrag aan schulden. Vorderingen en rechten op de vennootschap worden niet gesaldeerd met schulden aan de vennootschap.

Er is slechts één schuld die uitgezonderd van de maatregel en dat is de eigenwoningschuld (“EWS“). Indien een schuld is aangegaan ten behoeve van financiering van de aankoop of verbouwing van de eigen woning en kwalificeert als EWS voor de eigenwoningregeling, telt deze schuld niet mee in het totaalbedrag.

Voor een ná 2022 aangegane EWS geldt dat deze alleen wordt geëerbiedigd, indien ten behoeve van de bv een recht van hypotheek is verstrekt. Dit is vreemd, aangezien deze eis niet geldt voor de aftrekbaarheid van rente op de bij een derde aangegane EWS. Verder vragen wij ons of een hypothecaire inschrijving voor een symbolisch bedrag voldoende is.

Tot slot 

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over de verdere behandeling van het wetsvoorstel en eventuele wijzigingen. Wij zullen verder zeker aandacht vragen aan de politiek voor de ongerijmdheden, die nog in het wetsvoorstel lijken te zitten.

Wij menen dat het van belang is om tijdig te beoordelen wat de gevolgen van het wetsvoorstel zijn voor u en of deze, voor zover nadelig, beperkt kunnen worden. Bij tijdige actie kan heffing mogelijk worden voorkomen.

Wij helpen u graag wanneer u hier vragen over heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

Over HVK Stevens 

HVK Stevens is een gespecialiseerd fiscaal-juridisch boutique-advieskantoor met notariaat, gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Luxemburg en Curacao.

Onze expertise:

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, private-equityfondsen, liefdadigheidsinstellingen, families, familiebedrijven en particulier vermogenden. Wij hanteren een geïntegreerde aanpak: de specialisten van HVK Stevens werken in multidisciplinaire teams samen om een oplossing op maat te bieden. Het opbouwen van een persoonlijke relatie met onze klanten staat daarbij voorop.

Complexe zaken op een eenvoudige manier uitleggen is een kunst die wij begrijpen. Met HVK Stevens krijgt u geen lange, theoretische uitleg, maar een concrete oplossing voor uw probleem in duidelijke taal.

 

Voor het volledige bericht in PDF klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving