HVK Stevens kantoor
07/04/2022

WOB-informatie over earnout regelingen en vendor loans

Uit de informatie volgt dat rente op vendor loans onder omstandigheden niet aftrekbaar kan zijn. Dit gebeurt niet alleen als het bedrag onzeker is, maar kan ook spelen ingeval van een onzakelijke rente of bij variabele aflossingsmomenten.

Inleiding

Onlangs is er via een WOB verzoek informatie beschikbaar gekomen over de vraag hoe volgens de Belastingdienst fiscaal moet worden omgegaan met zogenoemde vendor loans die in waarde kunnen veranderen. Hieruit blijkt dat de Belastingdienst kennelijk van mening is dat  – naast waarde veranderingen – ook de rente op vendor loans niet zomaar aftrekbaar (of belast) is. Ingeval van overdracht van een deelneming – waarbij de koopprijs gefinancierd wordt met vendor loans – adviseren wij dan ook nauwkeurig te kijken naar de fiscale gevolgen.

De wettelijke earn-out-regeling gaat kort gezegd over koopsommen van deelnemingen die qua omvang of aantal termijnen onzeker zijn. Dit worden earn-out-betalingen of – rechten genoemd. De waardeveranderingen op dergelijke rechten vallen onder de deelnemingsvrijstelling en zijn derhalve niet aftrekbaar (en niet belast bij de schuldeiser). Als een vennootschap een deelneming koopt voor 1 miljoen euro, met een nabetaling van 100.000 euro indien de deelneming goed draait, dan is die extra 100.000 dus niet aftrekbaar. Dat geldt ook voor de eventuele oprenting.

Vendor loans

In de praktijk worden naast earn-out-regelingen echter ook zogenaamde vendor loans afgesloten ter financiering van de koopprijs van een deelneming. In 2018 oordeelde de Hoge Raad al dat een vendor loan ook onder de earn-out wetgeving valt, indien er een verband is tussen de hoogte van de vendor loan, de koopprijs van de deelneming en de prestaties van de deelneming na aankoop. Dit betekent dat de waardeveranderingen van een vendor loan in dat geval onbelast zijn onder de deelnemingsvrijstelling.

WOB-informatie

In het kader van het WOB-verzoek is een discussiememo vrijgegeven van de Belastingdienst, dat inzoomt op de fiscale behandeling van vendor loans.

Volgens de Belastingdienst zou in ieder geval in de volgende situaties sprake kunnen zijn van een vendor loan die onder de earn-out-regeling valt als sprake is van materiële of verbintenisrechtelijke onzekerheden:

  • de jaarlijkse aflossing van de lening hangt samen met de komende dividenden van de overgedragen deelneming;
  • leningen die andere onzekere elementen hebben zoals een onzakelijke rente en/of onzekerheid over het moment van aflossing.

De eerste situatie valt voluit onder de earn-out-regeling. Voor de tweede situatie ligt het genuanceerder. Waardeveranderingen en aanpassingen in het bedrag van de lening kunnen dan onder de deelnemingsvrijstelling vallen. Ook rente zal – ingeval de vendor loan kwalificeert als earn-out-betaling – volgens de Belastingdienst niet aftrekbaar (en bij de schuldeiser niet belast) zijn. Het discussiememo gaat hier nader op in.

De deelnemingsvrijstelling zou in dit soort situaties ook gelden voor de overeengekomen contractuele rente en dus niet alleen voor de oprenting.

De Belastingdienst lijkt ten slotte het standpunt in te nemen dat het feit dat een lening in een andere rekeneenheid is opgenomen, op zichzelf niet betekent dat aard en omvang van de termijnen onzeker wordt. Een vendor loan in vreemde valuta, in crypto of in natura leidt an sich dus niet tot toepassing van de deelnemingsvrijstelling op rente en waardeveranderingen.

Mocht u willen weten in hoeverre het voorgaande voor u relevant is of in hoeverre u een ander standpunt zou kunnen innemen dan de Belastingdienst, dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Klik hier om dit bericht in pdf te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving