06/05/2022

Fiscale ontwikkelingen april 2022

In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de voor familiebedrijven en vermogende particulieren relevante fiscale ontwikkelingen in april 2022. Er wordt onder andere ingegaan op een aangenomen motie met betrekking tot het UBO-register, de status van box 3 en de onderhandelingen over de voorjaarsnota.

Indien u na het lezen van deze nieuwsbrief of anderszins vragen en/of opmerkingen heeft, aarzelt u niet contact op te nemen met uw adviseur binnen HVK Stevens of met een van de in deze nieuwsbrief vermelde personen.

UBO-register

Op 27 maart jl. is de deadline verstreken voor de UBO-registratie. Ondanks  dat minister van Financiën Kaag geen aanleiding ziet om tijdelijk geen boeten of taakstraffen op te leggen voor het niet voldoen aan de registratieplicht, is op 5 april 2022 door de Tweede Kamer hieromtrent een motie aangenomen. Het Hof van Justitie EU doet de komende maanden uitspraak over de publieke toegankelijkheid van gegevens in het UBO-register. In de motie heeft de Tweede Kamer de regering opgeroepen om tot deze uitspraak geen boetes of taakstraffen op te leggen voor het niet naleven van de UBO-registratieplicht.

Aanleiding voor deze motie was dat het merendeel van de UBO’s op 27 maart 2022 nog niet was geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Veel ondernemers maken zich zorgen over hun privacy, alsmede die van hun gezins- en familieleden.

Status box 3

In zijn kamerbrieven van 15 en 28 april jl. heeft staatssecretaris van Financiën Van Rij de Tweede Kamer geïnformeerd over het voor box 3 te bieden ‘rechtsherstel’ naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021, waarover wij u eerder berichtten. De brieven bevatten een plan voor het rechtsherstel, het verleden, heden en de toekomst.

Rechtsherstel 2017 tot en 2022

Voor het rechtsherstel betreffende deze jaren heeft de staatssecretaris in zijn brief van 28 april jl. laten weten dat het kabinet heeft gekozen voor de forfaitaire spaarvariant.

Forfaitaire spaarvariant

Bij de forfaitaire spaarvariant blijft de verschuldigde belasting berekend worden op basis van een forfaitaire rendement. Het verschil met het huidige systeem van box 3 is dat rekening wordt gehouden met de werkelijke vermogensmix van spaargeld, schulden en beleggingen (overige bezittingen). Voor deze drie vermogenscategorieën is een verschillend forfait geïntroduceerd, in totaal derhalve drie.

1. Het forfait op spaargeld is gebaseerd op de gemiddelde rente op spaargeld in het desbetreffende jaar (tegenwoordig praktisch nihil dan wel negatief). Voor het jaar 2021 komt dit neer op 0,01%, voor 2020 op 0,04% en voor 2019 op 0,08%.

2. Voor schulden is aangesloten bij de gemiddelde rente op hypothecaire leningen in het belastingjaar. Voor het jaar 2021 komt dit neer op 2,46%, voor 2020 op 2,74% en voor 2019 op 3,00%.

3. Tot slot is het forfait op beleggingen gelijk gebleven aan de percentages zoals we deze voor de jaren 2017-2021 reeds kenden in rendementsklasse II van box 3. Dit betreft een gewogen gemiddelde meerjarige rendement op obligaties, aandelen en onroerend goed. Voor het jaar 2021 komt dit neer op 5,69%, voor 2020 op 5,28% en voor 2019 op 5,59%.

De forfaitaire rendementen voor 2022 en volgende jaren zijn nog niet bekend.

Doelgroep

De ongeveer 60.000 mensen die bezwaar gemaakt hebben tegen de heffing over de jaren 2017-2020 ontvangen voor 4 augustus 2022 automatisch rechtsherstel. Dit herstel geldt ook voor nog niet vastgestelde of opgelegde aanslagen box 3 (waaronder derhalve alle belastingplichtigen over de jaren 2021 en 2022).

Belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt en waarbij de aanslag al vaststaat krijgen nog geen rechtsherstel.  Of ook aan deze groep rechtsherstel zal worden geboden is afhankelijk van de uitkomst van de procedure bij de Hoge Raad waarin aan de orde is of een ambtshalve vermindering dient te worden verleend op grond van het Kerstarrest.

De jaren 2023 en 2024

De forfaitaire spaarvariant zal ook gaan gelden voor 2023 en 2024. Het box 3-stelsel voor deze jaren wordt vormgegeven via een zelfstandig wetsvoorstel “Overbruggingswet box 3” als onderdeel van het pakket Belastingplan 2023.

De overbruggingswetgeving heeft effect op alle belastingplichtigen met box 3 vermogen, waarbij de heffing voor de jaren 2023 en 2024 derhalve hoger kan uitvallen dan in het huidige systeem.

Box 3 vanaf 2025: vermogensaanwasbelasting

Het streven van het kabinet is dat er vanaf 2025 jaarlijks belasting wordt geheven over de werkelijke genoten reguliere inkomsten uit vermogen (zoals rente, huur, dividend) en over de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen. De staatssecretaris is voornemens dit vorm te geven als een vermogensaanwasbelasting. Volgens de staatssecretaris is het mogelijk om in de komende maanden met een conceptwetsvoorstel te komen. CapGemini heeft de Belastingdienst en het ministerie van Financiën geadviseerd dat de wetgeving dit jaar aangenomen moet worden om de IT-systemen van de Belastingdienst in gereedheid te brengen om deze heffing van 2025 te kunnen effectueren.

In onze nieuwsbrief van 29 april jl. vindt u een uitgebreidere uiteenzetting over het rechtsherstel en de spoedwetgeving voor box 3.

Gesprekken met betrekking tot de voorjaarsnota

De laatste onderhandelingen over de voorjaarsnota zijn gestart en regeringspartijen dienen miljarden uit de hoge hoed te toveren om aan het oorspronkelijke coalitieakkoord tegemoet te komen. De NOS meldt dat er vooral  voor ondernemers een aantal voorgenomen belastingverlichtingen zullen verdwijnen.

Bij de grens voor het lage tarief van 15% voor de vennootschapsbelasting denkt het kabinet winst te kunnen behalen. In 2022 is de eerste tariefschijf opgehoogd tot EUR 395.000. Deze lijkt weer te worden ingekort tot EUR 245.000. Het huidige tarief dat over het meerdere wordt betaald is 25,8%. Over een verhoging van dit tarief wordt tevens onderhandeld.

Verder is er een mogelijkheid dat het tarief in box 2 omhoog gaat (het huidige tarief is 26,9%) en worden grootaandeelhouders mogelijk verplicht een (hoger) marktconform salaris aan zichzelf uit te keren via het gebruikelijk loon.

Tot slot meldt de NOS dat de 30%-regeling mogelijk wordt afgeschaft. De 30%-regeling is een regeling voor werknemers met een specifieke deskundigheid die van buiten Nederland worden aangeworven om tijdelijk in Nederland te werken. Als aan de voorwaarden van de regeling wordt voldaan, hoeft over maximaal 30% van het loon geen belasting te worden betaald.

Om het artikel in PDF te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving