19/01/2022

Fiscale ontwikkelingen januari 2022

Ná de langste kabinetsformatie ooit, is op maandag 10 januari 2022 het kabinet-Rutte IV geïnstalleerd. Anders dan bij het aantreden van de kabinetten Rutte-I en Rutte-II, staat fiscaliteit tegenwoordig in het middelpunt van de politieke en publieke belangstelling. De ontwikkelingen op dat vlak hebben veelal direct impact. In deze nieuwsbrief gaan we in op recente ontwikkelingen en onderwerpen waar u rekening mee kan houden. Indien u na het lezen van deze nieuwsbrief of anderszins vragen en/of opmerkingen heeft, aarzelt u niet contact op te nemen met uw adviseur binnen HVK Stevens of met een van de in deze nieuwsbrief vermelde personen.

Aanpassing box 3 naar reëel rendement

Box 3 gaat in zijn geheel op de schop, aldus het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV. Het plan is dat er met ingang van 2025 een nieuw stelsel wordt ingevoerd, waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement In de beantwoording van Kamervragen over het regeerakkoord heeft Minister Kaag van Financiën op 14 januari 2022 aangegeven dat het werkelijk rendement voor sparen en beleggen bestaat uit reguliere voordelen, zoals rente, dividend, huurinkomsten en waardeontwikkelingen. Wij gaan ervan uit dat onder de waardeontwikkeling zowel de gerealiseerde als ongerealiseerde winst moet worden verstaan.

De waardeontwikkeling van vastgoed zal echter aanvankelijk nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar heffing op basis van het werkelijke rendement. Wat onder het werkelijk rendement, in relatie tot de waardeontwikkeling, ten aanzien van vastgoed moet worden verstaan, is nog niet duidelijk. Vindt er pas heffing over een vermogenswinst plaats bij verkoop?

Andere vragen, die wij in ieder geval verder hebben, zijn tegen welk tarief de inkomsten uit vermogen zullen worden belast en of verliezen vooruit- en teruggewenteld kunnen worden.

Voor de korte termijn is belangrijk dat de Hoge Raad op 24 december 2021 een baanbrekend arrest heeft gewezen over de huidige box 3-systematiek. Samengevat heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze systematiek in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (“EVRM“), waarna de Hoge Raad zelf in rechtsherstel heeft voorzien door te bepalen dat alleen belasting verschuldigd is over het werkelijke rendement. Wij verwijzen naar onze nieuwsbrief daarover. Met betrekking tot een aantal punten is nog niet duidelijk hoe daarmee omgegaan moet worden. Bijvoorbeeld hoe de Hoge Raad aankijkt tegen ongerealiseerde vermogenswinsten. Wij adviseren derhalve iedereen, die minder rendement heeft gerealiseerd op zijn box 3-vermogen dan het forfaitair bepaalde, om bezwaar te maken tegen de opgelegde aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en volgende. Wij kijken graag met u mee naar de mogelijkheden.

Tot slot is met betrekking tot box 3 van belang dat de vrijstelling verhoogd wordt tot EUR 80.000 per 1 januari 2023.

Afschaffing jubelton

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel de ‘Jubelton’ genoemd, wordt geschrapt. Kort gezegd geldt deze eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling van € 106.671 (2022) voor de verwerving, verbetering of het onderhoud van een eigen woning en aflossing van een eigenwoningschuld voor ontvangers tussen de 18 en 40 jaar oud. Gepland staat om deze te schrappen per 1 januari 2024. Voor zover u nog geen gebruik heeft gemaakt van deze vrijstelling, heeft u daar derhalve nog twee jaar de tijd voor. De vrijstelling kan ook van toepassing zijn wanneer de schenking wordt gespreid over, of besteed in, drie jaren. Dit biedt derhalve nog wat bewegingsvrijheid.

Wet Excessief lenen versoepeld tot EUR 700.000

In het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap (‘Wetsvoorstel‘), dat beoogt het lenen bij de eigen vennootschap door een directeur-grootaandeelhouder (‘DGA‘) te beperken, is een aanpassing gemaakt. Het was zo dat schulden van een DGA bij zijn eigen vennootschap, voor zover deze meer bedragen dan € 500,000 en géén eigenwoningschulden betreffen, als (fictief) regulier voordeel in de heffing zouden worden betrokken. In het regeerakkoord is overeengekomen dat deze grens wordt verhoogd tot € 700.000. Leent u meer van uw BV dan dit drempelbedrag, dan is het raadzaam daarover met uw adviseur in gesprek te gaan en de impact te bespreken.

UBO-Registratie bestaande entiteiten tot 27 maart 2022

Heeft u, of hebben andere personen, een belang van meer dan 25% (economisch en/of zeggenschap), dan wel de feitelijke zeggenschap in bijvoorbeeld een Nederlandse BV, CV, stichting (administratiekantoor), vereniging of kerkgenootschap? Dan bestaat de verplichting om deze perso(o)n(en) te registreren als ‘Ultimate Beneficial Owner’ (“UBO“). Als niemand binnen bovenstaande categorieën valt, zal er een pseudo-UBO geregistreerd moeten worden. Dit zijn doorgaans de personen die deel uitmaken van het hoger leidinggevend personeel. Als de betreffende entiteit al voor 27 september 2020 bestond, en nog geen UBO geregistreerd is, heeft u nog tot 27 maart 2022 de tijd om aan deze verplichting te voldoen. Inschrijving kan via de Kamer van Koophandel.  Het notariaat van HVK Stevens kan u hierbij assisteren.

Wijziging tarieven vennootschapsbelasting

Vanaf dit jaar (2022) zijn de tariefschijven van de vennootschapsbelasting gewijzigd. Op dit moment wordt over de eerste € 395.000 winst 15% geheven. Over het meerdere is 25,8% verschuldigd.

Tariefsverhoging overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting op verkrijgingen van niet-woningen en op de verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren, die niet zelf langdurig in het pand gaan wonen, wordt (verder) verhoogd van 8% naar 9% – zo meldt het coalitieakkoord. Deze maatregel wordt naar verwachting ingevoerd per 2023.

Aftrekbaarheid advieskosten bedrijfsopvolging

Op 8 januari 2022 is er een besluit op een WOB-verzoek gepubliceerd over de aftrekbaarheid van advieskosten die met een bedrijfsopvolgingstraject gemoeid gaan. Qua kosten gaat het bijvoorbeeld om de kosten van een notaris, accountant, belastingadviseur of waarderingsdeskundige. Uit het besluit blijkt dat het motief voor de uitgaven van belang is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen (i) uitgaven met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming en (ii) uitgaven die worden gedaan om te voorzien in een particuliere behoefte van de aandeelhouder. Volgens de Belastingdienst vallen uitgaven in verband met een bedrijfsopvolgingstraject doorgaans in de tweede categorie, inhoudende dat deze uitgaven niet aftrekbaar zijn. In het licht van deze informatie is het tegenwoordig extra van belang om na te gaan met welk doel bepaalde uitgaven worden gedaan. Dat geldt niet alleen voor uitgaven in het kader van een bedrijfsopvolgingstraject, maar onzes inziens ook voor uitgaven om de publieke zichtbaarheid van vennootschapsvermogen te reduceren. Wij denken hier graag met u over mee.

Afscherming zichtbaarheid vennootschapsvermogen

In het kader van onder andere de privacy, maar ook om geen criminaliteit uit te lokken, hechten veel Nederlanders er waarde aan dat hun privévermogen niet bekend is. Dat geldt ook voor het via een vennootschap gehouden vermogen.

In 2021 is het Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen ter internet-consultatie neergelegd. De verwachting is dat zogenaamde ‘open’ (vennootschapsbelasting-plichtige) CV’s vanaf 1 januari 2023 niet meer gebruikt kunnen worden om het via een vennootschap gehouden vermogen af te schermen. Veel bestaande vennootschappelijke structuren zullen aangepast moeten worden. In twee artikelen in het vaktijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat (“FBN“) zijn onze collega’s Jeroen Peters, Jan Willem Schenk en Erwin Roelofs ingegaan op het wetsvoorstel en op alternatieven om te bereiken dat het vennootschapsvermogen afgeschermd blijft.

Indien u naar aanleiding van deze artikelen vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met ons of rechtstreeks met de schrijvers.

Om dit bericht in pdf te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving