28/11/2023

Ontwikkelingen voor ANBI’s en (andere) non-profits: een update

Zowel de giftenaftrek als ANBI’s staan de laatste tijd geregeld in de politieke spotlights. Als gevolg hiervan zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld die per 1 januari 2024 in zullen gaan. Tegelijk zijn er enige ontwikkelingen in de jurisprudentie over de vraag of een ANBI andere organisaties mag ondersteunen of niet. In deze brief gaan wij hier nader op in.

 

1. Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Indien een BV of NV dividend uitkeert aan een aandeelhouder, is hier dividendbelasting over verschuldigd. Aandeelhouders die dit dividend ontvangen, zijn in diverse gevallen vrijgesteld, als ze zelf vennootschapsbelasting betalen. Stichtingen betalen vaak geen vennootschapsbelasting, en kunnen dus ook geen vrijstelling krijgen.

Als oplossing kunnen dergelijke lichamen de betaalde dividendbelasting middels een verzoek terugvorderen bij de Belastingdienst. Dit noodzakelijke cash-rondje is met ingang van 1 januari 2024 niet meer nodig.

Met het nieuwe wetsartikel kunnen ook stichtingen en fiscaal vergelijkbare instellingen die dividend ontvangen, worden vrijgesteld van dividendbelasting.

Om aanspraak te maken op deze inhoudingsvrijstelling dient een kwalificatiebeschikking aangevraagd te worden. Bij het doen van dividenduitkeringen moet deze beschikking in de administratie aanwezig zijn. De beschikking is geldig voor vier jaar.

Daarnaast dient in de administratie een overzicht, inclusief identificatiegegevens, aanwezig zijn van alle uitkeringsgerechtigden waarop de vrijstelling van toepassing is.

 

2. Giftenaftrek vennootschapsbelasting blijft behouden

Eerder informeerden wij u al over de aangekondigde wijzigingen met betrekking tot giften vanuit een vennootschap. Deze worden met ingang van 1 januari 2024 niet meer aangemerkt als een uitdeling aan de aandeelhouder (klik hier voor onze nieuwsbrief).

Tegelijk was voorgesteld om daarnaast de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting te laten vervallen. De Tweede Kamer heeft dit onderdeel van het Belastingplan echter geschrapt.

Onzakelijke giften blijven als gevolg van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting toch aftrekbaar, met een maximum van 50% van de winst of EUR 100.000. Voor zakelijke giften verandert er evenmin iets, die blijven gewoon volledig aftrekbaar.

 

3. Internetconsultatie taxatie giften in natura

Voor grote giften in natura wordt een objectieve waardebepaling volgend jaar verplicht. Het gaat om giften met een waarde in het economische verkeer van meer dan 10.000 euro. Recent zijn de nadere regels hierover gepubliceerd in een internetconsultatie.

De objectieve waardebepaling moet volgen uit een onafhankelijk taxatierapport of een factuur. De taxatie moet maximaal drie maanden voorafgaand, of binnen zes maanden na, de schenking hebben plaatsgevonden. De  taxatie moet worden gedaan door een taxateur die zelf geen belang heeft bij de hoogte van de waarde van het object. Bovendien moet de taxateur zijn ingeschreven in een register die tot doel heeft zijn deskundigheid te waarborgen.

Om belastingplichtigen tegemoet te komen in de administratieve lasten, wordt er onder voorwaarden volstaan met het gebruiken van een recente aankoopfactuur. Deze factuur mag niet ouder zijn dan drie maanden.

De internetconsultatie is inmiddels gesloten.

 

4. Financieel ondersteunen BV’s en andere rechtspersonen door een ANBI

Zo nu en dan ontstaan er discussies met de Belastingdienst over de vraag of een ANBI andere organisaties mag steunen vanuit haar doelstelling. De Belastingdienst wil dit niet (altijd) toestaan, omdat een ANBI eigen activiteiten moet hebben. Althans, dat is dan het argument van de ANBI-inspecteur. Op 27 september 2022, deed het Gerechtshof al uitspraak over dit onderwerp: het financieel ondersteunen van andere rechtspersonen (niet-ANBI’s) is volgens dit Hof in dit geval een belemmering voor de ANBI-status. Wij informeerden u al eerder over deze zaak en onze kritiek daarop (klik hier voor onze nieuwsbrief). Helaas heeft de Hoge Raad eerder deze maand geoordeeld dat de zaak niet tot cassatie kon leiden (artikel 81 RO). Er zou immers geen belang zijn voor de rechtsontwikkeling en rechtseenheid.

Het Hof had haar redenering gebaseerd op de eis dat een ANBI rechtstreeks het algemeen nut moet beogen. Wij vinden die redenering gelet op de inhoud van die eis in eerdere jurisprudentie zeker niet overtuigend. Nu de Hoge Raad in casu vooralsnog geen bezwaren ziet tegen deze redenering, kan dit meer discussies gaan oproepen:  een ANBI die niet-ANBI’s steunt, zou hierdoor onder vuur kunnen komen te liggen, zelfs als dit past binnen haar doelstelling. Ook is het de vraag wat dit betekent voor zogenoemde algemeen nut investeringen. Te denken valt aan een ANBI die BV’s ondersteunt, of één die buitenlandse organisaties steunt, zonder eigen projecten te hebben.

Er zijn overigens nog zeker mogelijkheden om ANBI- risico’s in dit kader te beperken. Projectondersteuning dient hoe dan ook helder vastgelegd te worden. Dit voorkomt niet alle discussies met de Belastingdienst, maar is in ieder geval een belangrijk uitgangspunt.

Ook andere ANBI-eisen kwamen in de zaak van 27 september 2022 aan bod. Te denken valt aan de anti-oppoteis die ook nadrukkelijk gecontroleerd wordt door de Belastingdienst. Het valt aan te raden dat ANBI’s dit bij in ieder geval bij het maken van begrotingen en jaarrekeningen steeds goed in het oog houden.

 

5. Tenslotte

Het verdient aanbeveling als ANBI’s, non-profits maar ook donateurs, om de ontwikkelingen in wet- en regelgeving goed in de gaten te blijven houden. Het blijft lastig om alle ontwikkelingen te overzien en te beoordelen wat dit voor impact heeft op u, uw donateurs of uw organisatie.

Indien u van gedachte wenst te wisselen omtrent de recente ontwikkelingen, kunt u gerust contact opnemen met de ondergetekenden.

 

Klik hier om het nieuwsbericht als pdf te downloaden.

Gerelateerde Nieuwsberichten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving