24/05/2022

Voorjaarsnota 2022

Op 20 mei jl. is de Voorjaarsnota 2022 gepubliceerd. Hierin heeft het kabinet de plannen voor 2023 en verder uiteengezet, waaronder de aanpassing van de tariefschijven voor de vennootschapsbelasting en box 2 van de inkomstenbelasting (de ‘aanmerkelijkbelangregeling’).

Introductie

In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de Voorjaarsnota 2022 (“Voorjaarsnota”) gepubliceerd op 20 mei jl. Wij zetten hieronder de voor u relevante punten uit de Voorjaarsnota 2022 op een rijtje.

Belastingheffing DGA

  • Vanaf 2024 wordt een tweeschijventarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang ingevoerd. Op dit moment worden deze inkomsten belast tegen een vast tarief van 26,9%. Vanaf 2024 zal voor inkomsten uit aanmerkelijk belang tot EUR 67.000 een (lager) tarief van 26% gelden. Voor inkomsten boven EUR 67.000 wordt het tarief verhoogd naar 29,5%.
    In de Voorjaarsnota wordt niks gezegd over compartimentering. Net zoals gold bij de verhoging van het tarief naar 26,25% en 26,90%, gaat de tariefsverhoging bijgevolg hoogstwaarschijnlijk ook gelden voor op 1 januari 2024 bestaande winstreserves. In dat kader kan het vanuit een fiscaal perspectief interessant zijn om na te denken over het omzetten van winstreserves in nominaal aandelenkapitaal of agio.
  • Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (“DGA”) bij de eigen vennootschap wordt bepaald met inachtneming van de zogenaamde “doelmatigheidsmarge”. Op dit moment kan het loon van een DGA hierdoor 25% lager worden gesteld dan gebruikelijk is voor de aard en de duur van de door de DGA verrichte werkzaamheden. Deze doelmatigheidsmarge wordt met ingang van 2023 verlaagd naar 15%. Voor zover het gebruikelijk loon is vastgesteld met inachtneming van deze doelmatigheidsmarge, zal dit tot gevolg hebben dat het in box 1 van de inkomstenbelasting tegen maximaal 49,50% belaste loon naar boven moet worden bijgesteld.

Venootschapsbelasting

  • Over de eerste EUR 395.000 aan winst van een bv (of nv) is thans 15% vennootschapsbelasting (“VPB”) verschuldigd. Over het meerdere is 25,8% VPB verschuldigd. Met ingang van 2023 wordt de grens van de 15% tariefschijf verlaagd naar EUR 200.000. Dit heeft tot gevolg dat vennootschappen eerder worden belast tegen het hoge tarief van 25,8%.

Overdrachtsbelasting

  • Vanaf 2023 wordt het algemene tarief van de overdrachtsbelasting van 8% verhoogd naar 10,1%. Eerder was reeds een verhoging van het tarief naar 9% aangekondigd. Voor de verkrijging van een woning die als hoofdverblijf zal dienen, blijft het tarief ongewijzigd 2%.

Box 3

  • Het heffingsvrij vermogen in box 3 blijft EUR 50.650. Eerder was het plan om dit heffingsvrij vermogen in drie stappen op te hogen naar EUR 80.000. Dit wordt teruggedraaid.
  • Op basis van voornoemde maatregelen ziet het ernaar uit dat de miljardenfinanciering die nodig is voor het in vervolg op het ‘Kerstarrest’ bieden van ‘rechtsherstel’ aan de belastingplichtigen met box 3-vermogen, wordt verhaald op vermogende Nederlanders (via box 2 en box 3). Voor meer informatie over het rechtsherstel verwijzen wij naar onze nieuwsbrief van 29 april jl.

Overige maatregelen

  • Zoals eerder aangekondigd wordt de hoogte van de eigenwoningschenking, ook wel de “jubelton” genoemd, met ingang van 2023 teruggebracht van EUR 106.671 naar EUR 27.231. Hierdoor komt deze vrijstelling op gelijke hoogte met de reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen.
  • De hoogte van het loon waarover expats de 30%-regeling mogen toepassen wordt gemaximeerd op de ‘Balkenendenorm’ van EUR 216.000. Deze maatregel wordt in een periode van drie jaar gefaseerd ingevoerd.In de Voorjaarsnota wordt niks opgemerkt over aanpassing van de flankerende maatregel in de inkomstenbelasting op basis waarvan binnenlandse belastingplichtigen met een 30%-regeling ervoor kunnen opteren om als buitenlandse belastingplichtigen in de belastingheffing te worden betrokken voor de inkomsten in box 2 en box 3. Wij gaan er vooralsnog derhalve van uit dat deze flankerende maatregel ongemoeid wordt gelaten.

Tot slot

In de aanloop naar Prinsjesdag (20 september a.s.) gaat het kabinet onderzoeken hoe de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar de uitkomsten van (i) het interdepartementaal beleidsonderzoek vermogensverdeling (IBO vermogensverdeling) en (ii) de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).
Minister van Financiën Kaag heeft daarbij aangegeven dat het zo zou kunnen zijn dat – in aanvulling op box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting – een vermogensbelasting voorgesteld gaat worden.
Zodra er concrete wetsvoorstellen of andere ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover in ieder geval via onze nieuwsbrieven nader berichten.

Indien u na het lezen van deze nieuwsbrief of anderszins vragen en/of opmerkingen heeft, aarzelt u niet contact op te nemen met uw adviseur binnen HVK Stevens of met één van onderstaande adviseurs.

Om dit bericht in pdf te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services B.V.
11 Johan van Walbeeckplein
Willemstad
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving