11/01/2021

Wijzigingen in de ANBI-regeling in 2021

Met ingang van het nieuwe jaar zijn er enige wijzigingen in de ANBI-regeling ingevoerd. In deze nieuwsbrief leest u wat de meest in het oog springende wijzigingen zijn en wat u verder nog kan verwachten.

De liquidatiebepaling

De fiscale eis ten aanzien van de liquidatiebepaling is met ingang van het nieuwe jaar versoepeld. Deze eis houdt in dat uit de statuten moet blijken dat het overblijvende vermogen na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling. In de praktijk blijkt dat het begrip een ‘soortgelijke doelstelling’ veel – onnodige – discussies met de Belastingdienst oplevert. Met de wijziging van dit jaar  vervalt de eis dat er sprake moet zijn van een ‘soortgelijke doelstelling’ voor de meeste situaties. Gelet op de voor culture ANBI’s geldende multiplier in de giftenaftrek blijft deze eis voor culturele ANBI’s bestaan. Hierdoor is geborgd dat na liquidatie van zo’n ANBI het resterende liquidatiesaldo wordt besteed aan een culturele ANBI.

Publicatieplicht

Per 1 januari 2021 moeten grotere ANBI’s diverse gegevens via standaardformulieren gaan publiceren. De regeling is een nadere specificatie van de reeds bestaande publicatieverplichting . Deze houdt in dat een ANBI een aantal gegevens, waaronder begrepen maar niet limitatief een activiteitenverslag, het beleidsplan op hoofdlijnen en enkele financiële gegevens moet publiceren. In de praktijk lijkt niet iedere ANBI zich hieraan te houden (klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 16 januari 2020). Ter verbetering van transparantie en toezicht zijn daarom standaardformulieren ontwikkeld die spoedig beschikbaar zullen zijn op de website van de Belastingdienst.

Onder ‘grote ANBI’ wordt verstaan:

  • een niet-fondswervende instelling die in het betreffende boekjaar totale lasten heeft van ten minste €100.000; of
  • een fondswervende instelling die in het betreffende boekjaar totale baten heeft van ten minste €50.000.

Voor de Belastingdienst is het op deze manier eenvoudig te controleren welke gegevens er nog ontbreken.

Integriteitseis

Vanaf 2021 heeft de Belastingdienst de wettelijke mogelijkheid om een VOG van een ANBI of haar gezichtsbepalende personen op te vragen. Klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 17 april 2020.

Overige

Terzijde maken wij u nog opmerkzaam op andere relatief nieuwe verplichtingen waar ook ANBI’s mee te maken kunnen krijgen. Wij denken aan het uitkeringenregister en de UBO- regeling (klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 13 oktober 2020). In internationaal verband kan ook de verplichte melding van fiscale structuren van belang zijn (klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 10 november 2020).

Wat kunt u nog verwachten?

Begin 2019 zijn zestien verbetervoorstellen gepresenteerd met betrekking tot de ANBI-regeling. Een voor de praktijk belangrijk verbetervoorstel ziet op het bestedingscriterium (de anti-oppoteis): er zou in dat kader een handleiding worden gepubliceerd. De verwachting is dat dit spoedig gebeurt.

Ook stonden de periodieke giften wederom in de belangstelling en met name de nader invulling van het onzekerheidsvereiste. Dit leidt in de praktijk tot veel problemen, in het bijzonder bij een ‘periodieke gift op twee levens’.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft ultimo 2019 reeds overwogen dat nadere invulling van het onzekerheidsvereiste, te weten de 1% overlijdenskans, die als zodanig niet in de wet is opgenomen, ten onrechte wordt gesteld. Nu ook een commissie van specialisten (klik hier voor het rapport ‘Beter Geven’) heeft aangegeven van mening te zijn dat de afhankelijkheid van het overlijden (onzekerheidsvereiste) dient te  vervallen, hebben wij de hoop dat de Staatssecretaris dit jaar actie onderneemt.

Tot slot is de verwachting dat dit jaar een wetsvoorstel wordt ingediend met betrekking tot een nieuwe rechtsvorm voor sociaal ondernemerschap: de maatschappelijke BV (klik hier voor onze nieuwsbrief d.d. 14 juli 2020).

Om het volledige nieuwsbericht in PDF te downloaden, klikt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving