27/03/2019

Premieheffing: indeling buiten sector 52 weer mogelijk voor uitzenders?

Hoe zat het ook alweer?
Als gevolg van een regeling van de minister van SZW van 18 mei 2017 worden uitzendbureaus per 25 mei 2017 alleen nog maar in sector 52 ingedeeld. Waar het voorheen mogelijk was te worden ingedeeld in een andere (lees: goedkopere) sector indien meer dan 50% van het premieplichtige loon aan één vaksector kon worden toegerekend, heeft de minister destijds een – voorlopig? – eind gemaakt aan deze mogelijkheid.

De uitzenders die voor 25 mei 2017 reeds waren ingedeeld in een ‘andere’ sector of voor die datum een aanvraag daartoe hadden ingediend mochten zich gelukkig prijzen: voor hen veranderde er – bij gelijkblijvende omstandigheden – helemaal niets. Gewoon lagere premies blijven afdragen tot ergens in de toekomst het hele stelsel van sectorindeling op de schop zou gaan: dat is nog eens een mooie overgangsregeling!

Strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel
Maar niet echt een eerlijk speelveld als je het mij vraagt. En het lijkt er nu op dat niet alleen Hof Arnhem-Leeuwarden dit met mij eens is, maar ook de staatssecretaris van Financiën.
Het Hof heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarbij een bestaande onderneming die zich bezighield met uitzenden en die was ingedeeld in sector 44 (Zakelijke dienstverlening II), werd gesplitst en voortgezet in twee nieuwe vennootschappen. Mede op basis van de regeling van 18 mei 2017 werd de belanghebbende (een van de twee nieuwe vennootschappen) ingedeeld in sector 52.

Het Hof komt uiteindelijk tot de conclusie dat de regeling van de minister van SZW strijdig is met het gelijkheidsbeginsel (als beginsel van behoorlijke regelgeving). En om het gewenste effect voor belanghebbende te bereiken, beslist het Hof om de regeling van 18 mei 2017 buiten toepassing te laten.

In zijn motivatie om geen cassatieberoep bij de Hoge Raad in te stellen, merkt staatssecretaris Snel hierover op: “Het Hof concludeert terecht dat gelijke gevallen in beginsel ongelijk behandeld worden. (…) In casu zijn geen (steekhoudende) argumenten aangevoerd voor het geconstateerde verschil in behandeling”.

Met hun uitspraken lijken het Hof en de staatssecretaris de deur weer te hebben opengezet voor het indelen van uitzendbureaus in een andere sector dan sector 52.

Indeling met terugwerkende kracht?
De vraag dient zich vervolgens aan waar het begin- en het eindpunt van deze mogelijkheid liggen. Het antwoord op deze vraag ligt (mede) besloten in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Waar voorheen een herziene indeling tot vijf jaar terugwerkende kracht kon hebben, heeft de minister van SZW vooruitlopend op de invoering van de WAB in een brief aan de Tweede Kamer op 29 juni 2018 “per direct” een aantal maatregelen rond de sectorindeling aangekondigd. Een van die maatregelen is dat sectorindeling alleen nog maar naar de toekomst kan worden gewijzigd (tenzij er door een foutieve indeling te weinig premies zijn betaald). Met “per direct” bedoelt de minister dat uitvoeringstechnisch direct rekening zal worden gehouden met die maatregelen, en dat die maatregelen met de invoering van de WAB met terugwerkende kracht formeel in werking zullen treden. Het is echter maar zeer de vraag of die terugwerkende kracht in dit geval gerechtvaardigd is en in een procedure stand zal houden.

En het eindpunt? Dat zal liggen op de datum van inwerkingtreding van de WAB waarmee het hele stelsel van sectorindeling op de schop gaat.

De deur die het Hof en de staatssecretaris hebben opengezet lijkt hiermee op korte termijn alweer dicht te vallen, maar zelfs indeling in een andere sector voor slechts een aantal maanden kan voor uitzenders al lonend zijn.

Zie de uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden.

Deze column is terug te lezen op FlexNieuws.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving