HVK Stevens
01/04/2019 HVK Stevens

Reactie internetconsultatie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

HVK Stevens heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op het concept wetsvoorstel voor de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. Op basis van het wetsvoorstel moeten ab-houders vanaf 2022 box 2-belasting betalen over leningen van hun vennootschap, voor zover die leningen aan het einde van het kalenderjaar meer bedragen dan € 500.000. Het meerdere wordt in de vorm van een fictief regulier voordeel als inkomen uit ab in box 2 in aanmerking genomen. De reden is dat door het uitstel van heffing dat thans mogelijk is, afstel van belastingheffing dreigt. Naar onze mening is het risico van afstel echter onvoldoende onderbouwd. Er wordt immers geen inzicht gegeven in de omvang van de schulden per belastingplichtige in verhouding tot de waarde van de activa. Deze verhouding is een belangrijke indicator voor het risico dat een ab-houder zijn schulden niet kan terugbetalen

Naar onze mening geeft de conceptwet in haar huidige vorm aanleiding tot het geven van bijgevoegd technisch commentaar en onze voorgestelde alternatieven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: