18/07/2018

Staatssecretaris van financien bevestigt: geen heffingslek bij gebruik open CV

Fiscale aspecten

Zoals door Stan Stevens – partner bij ons kantoor en hoogleraar van Tilburg University – al is benadrukt, bevestigt ook de staatssecretaris dat er geen sprake is van een heffingslek bij het gebruik van een open CV; ook niet indien het beheersverbod wordt overtreden door de commanditaire vennoot. Indien de commanditair vennoot het beheersverbod overtreedt, wordt hij hoofdelijk  aansprakelijk voor de schulden en verbintenissen van de vennootschap. “Het overtreden van het civielrechtelijke beheersverbod door de commanditaire vennoot leidt er niet toe dat de (fiscaal niet-transparante) open CV wordt geherkwalificeerd tot een (fiscaal transparante) besloten CV. Dit betekent dat (…) de open CV belastingplichtig blijft voor de vennootschapsbelasting en dat de deelgerechtigheid tot het kapitaal als een aanmerkelijk belang (box 2) blijft kwalificeren”.

Vooruitlopend op vervolgvragen vermeldt de staatssecretaris dat bovendien geen sprake is van een heffingslek indien de commanditair vennoot die het beheersverbod heeft overtreden (fiscaal) als ondernemer kan worden aangemerkt.

Van fiscale transparantie van de stichting beherend vennoot is volgens de staatssecretaris zelden sprake, zeker indien de stichting een onafhankelijk bestuur heeft. De fiscaliteit eerbiedigt het zelfstandig karakter van de stichting.

Open CV en privacy

De open CV wordt in de praktijk mede gebruikt uit privacy overwegingen. De staatssecretaris bevestigt nogmaals dat de Belastingdienst geen privacy structuren goedkeurt. Onderdeel van het opzetten van een privacy structuur is veelal een aandelenfusie. De Belastingdienst is op basis van de wet verplicht op verzoek van een belastingplichtige een beschikking af te geven voor een fiscaal geruisloze aandelenfusie. De beheers- en eigendomsstructuur van de open CV alsook de omvang van het vermogen moeten hierbij aan de Belastingdienst bekend worden gemaakt. Hoewel een aandelenfusiebeschikking geen bevestiging is van de werking voor privacy doeleinden, verkrijgen wij daarmee in de praktijk wel zekerheid dat de structuur fiscaal op orde is.

Overigens geeft de staatssecretaris expliciet aan dat privacy structureren veelal niet worden opgezet om minder belasting te betalen of om het vermogen uit het zicht van de Belastingdienst te krijgen. De structuur is veelal slechts gericht op het beschermen van de privacy van de vermogenden en hun familie. Waarvoor de open CV wordt gebruikt, is – uiteraard binnen de grenzen van de wet – aan de vennoten zelf om te bepalen. De staatssecretaris ziet geen reden ervoor te zorgen dat de open CV niet meer kan worden gebruikt om vermogen te anonimiseren, omdat transparantie van gehouden belangen in rechtspersonen al wordt bereikt door de invoering van het UBO-register.

De invoering van het UBO register leidt ertoe dat de ultimate benificial owner (UBO) van de open CV geregistreerd zal worden. De UBO van een open CV is degene die direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt of meer dan 25% van de zeggenschap kan uitoefenen.

De staatssecretaris ziet vooralsnog geen reden om open CV’s te verplichten een jaarrekening op te stellen. Een  open CV dient een aangifte vennootschapsbelasting te doen en zal daarvoor toch al fiscale jaarstukken opstellen die bekend zijn bij de Belastingdienst.

Civieljuridische aspecten

Een CV is een verbintenis tussen personen om “iets” in gemeenschap te brengen met het doel om gezamenlijk voordeel te behalen. De staatssecretaris bevestigt dat vennoten vrij zijn om onderling afspraken te maken over de inbreng en de winstverdeling, zolang hierbij aan de wet wordt voldaan. Dat betekent dat niet alle voordeel aan één vennoot mag worden toegekend. In hoeverre een beperking in de winstverdeling (bijvoorbeeld tot 0,1 of 0,01%) leidt tot nietigheid van de CV is volgens de staatssecretaris aan de rechter.

Conclusie

Er zijn nog voldoende redenen waarom de open CV een interessant instrument blijft voor degenen die hechten aan hun privacy. Het belangrijkste voordeel blijft dat er geen jaarrekening behoeft te worden gedeponeerd. Daarnaast is het in het algemeen niet eenvoudig vast te stellen hoeveel een commandiet ‘waard’ is.

De staatssecretaris bevestigt onze visie dat de correct overeengekomen en uitgevoerde open CV gebruikt kan worden zonder fiscale risico’s. Een alternatief voor privacydoeleinden is het een open fonds voor gemene rekening (FGR) of eventueel een in Nederland gevestigde naar buitenlands recht opgerichte rechtsfiguur (DPF, SPF)).

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan helpen wij u graag. U kunt altijd contact opnemen met een van onze adviseurs gespecialiseerd in dit onderwerp.

Download the news item here

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving