05/04/2019

Uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI-regeling

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 28 maart 2019 een brief gepubliceerd waarin hij aangekondigd hoe de ANBI-regeling en de giftenaftrek verbeterd kan worden. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste van de 16 maatregelen.

De reden voor het verbeteren van zowel de giftenaftrek als de ANBI-regeling is om voorgaande maatregelen beter uitvoerbaar en minder complex te maken. De Staatssecretaris heeft een aantal voorstellen aangekondigd, waarbij de ANBI-regeling op een aantal onderwerpen wordt verduidelijkt of versoepeld. Hieronder bespreken wij kort de belangrijkste voorstellen.

VERGEMAKKELIJKEN AANGIFTE EN CONTROLE

Er komt een slim invulscherm in het aangiftebiljet Inkomstenbelasting waarbij belastingplichtigen de ANBI moeten registreren. Ook wordt via een pilot beoordeeld of goede doelen gegevens kunnen gaan uitwisselen met de Belastingdienst ter ondersteuning van de aangifte.

VERSOEPELING LIQUIDATIEBEPALING

ANBI’s zijn nu verplicht om in de statuten op te nemen dat na opheffing van de ANBI een batig liquidatiesaldo besteed wordt ten behoeve van een ANBI met soortgelijk algemeen nuttig doel. De term ‘soortgelijk’ is onduidelijk en werpt in de praktijk veel vragen op. De Staatssecretaris stelt derhalve voor om de term ‘soortgelijk doel’ te laten vervallen.

BESTEDINGSCRITERIUM (ANTI-OPPOTEIS)

Het bestedingscriterium houdt in dat een ANBI niet meer vermogen mag aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. Dit criterium is een open norm en leidt vaak tot onduidelijkheid. Er komt een handleiding die verduidelijking kan bieden ten aanzien van de volgende deelonderwerpen.

Impact investments

Impact investeringen zullen vaak een bepaalde waarde hebben, er treedt weleens discussie op over de vraag of dit niet tot niet-toegestane vermogensvervorming leidt. Er zal via nadere regels verduidelijkt worden dat deze investeringen in beginsel niet in strijd hoeven te zijn met het bestedingscriterium.

Inbreng van vermogenstitels

Stamvermogen van een ANBI (vermogensfonds) hoeft niet meer periodiek gewaardeerd te worden. Gedwongen verkoop van het ingebrachte vermogen in het geval van waardestijgingen is dan niet meer nodig.

Omvang van reserves

Verduidelijkt zal worden in hoeverre een instelling een buffervermogen mag aanhouden om marktfluctuaties op te vangen om zo op een langere termijn een rendement te waarborgen.

Uitkeringspercentage

De Staatssecretaris stelt voor om toe te staan dat ANBI’s mogen kiezen voor een vast uitkeringspercentage dat op korte termijn afwijkt van de behaalde rendementen, maar op langere termijn met die rendementen in lijn is.

GIFTENAFTREK

Contante giften zullen niet meer aftrekbaar zijn en van giften in natura van meer dan 2.500 euro zal de waarde getaxeerd of schriftelijk onderbouwd moeten worden.

AFREKENEN VOOR EX-ANBI’s

Er wordt een fiscale afrekening voorgesteld voor ANBI’s die hun ANBI-status verliezen om op die wijze de eerder genoten fiscale voordelen terug te nemen. Wij achten dit een opzienbarende maatregel die in voorkomende situaties erg negatief kan uitpakken.

OVERIGE

Er zijn diverse andere maatregelen aangekondigd, waaronder het facultatief gebruiken van een standaardmodel om te voldoen aan de publicatieplicht, het melden van giften uit onvrije landen en het aansluiten bij de VOG-systematiek ter zake van de integriteitseisen.

TEN SLOTTE

Op zichzelf is het positief dat er in overleg met de goededoelensector wordt gezocht naar het stroomlijnen en verbeteren van de fiscale maatregelen. De verduidelijkingen op het gebied van de anti-oppoteis zijn zeker welkom al worden deze naar onze mening soms onterecht gepresenteerd als versoepelingen in plaats van verduidelijkingen. Het is bovendien een gemiste kans dat knelpunten in de periodieke giftenaftrek, zoals het mogelijke wegvallen van de aftrek bij een fusie van de ANBI of bij een te hoog (gezamenlijk) overlijdenskansrisico, niet worden opgepakt.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden als er meer duidelijkheid of nieuws in navolging op dit bericht van de Staatssecretaris komt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving