05/03/2019

Wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap

De staatssecretaris van Financiën heeft op 4 maart 2019 het wetsvoorstel inzake de rekeningcourant-maatregel ter consultatie gepubliceerd. Op basis van deze maatregel moeten aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) box 2 belasting betalen voor zover zij meer dan € 500.000 lenen van hun vennootschap.

Wetsvoorstel
De voornaamste reden voor het invoeren van deze maatregel is het tegengaan van belastinguitstel en -afstel door ab-houders (belastingplichtige die tenminste 5% van de aandelen in een bv bezit). Door overtollige gelden als lening te onttrekken aan de eigen vennootschap in plaats van als dividend of loon te genieten, wordt belastingheffing op dat moment voorkomen. Het kabinet sluit met dit wetsvoorstel de belastingheffing aan op het beschikkingsmoment van deze gelden en wil excessief lenen ontmoedigen.

Schulden van meer dan € 500.000
Ab-houders moeten vanaf de datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel box 2-belasting betalen over leningen van hun vennootschap, voor zover die leningen aan het einde van het kalenderjaar meer bedragen dan € 500.000. Het meerdere wordt in de vorm van een fictief regulier voordeel als inkomen uit ab in box 2 in aanmerking genomen (tarief vanaf 2021: 26,9%). Meer specifiek omvat de maatregel verder het volgende:

• bij ab-houders wordt niet individueel maar bij de partners gezamenlijk bekeken of er sprake is van bovenmatige schulden (ongeacht wie de schulden is aangegaan en of de partner zelf ook ab-houder is);

• het bovenmatig deel van de schulden van een verbonden persoon (bloed of -aanverwant in rechte lijn van de ab-houder of zijn partner) die zelf geen ab-houder is, worden in de heffing betrokken bij de ab-houder;

• ter bepaling van het totaalbedrag aan schulden worden in beginsel alle leningen van alle vennootschappen waarin een ab wordt gehouden meegeteld;

• er vindt geen saldering plaats met vorderingen op de vennootschap;

• ten aanzien van kwalificerende eigenwoningschulden zijn uitzonderingen opgenomen (zie ook hierna);

• ter voorkoming van dubbele belasting wordt het maximum bedrag van € 500.000 verhoogd met eerder in aanmerking genomen fictieve voordelen.

De maatregel heeft alleen gevolgen voor de bepaling van het inkomen in box 2. De maatregel werkt niet door naar de overige fiscale wet- en regelgeving, zoals box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting, de dividendbelasting en de vennootschapsbelasting.

Eigenwoningschuld
Wanneer een lening van een ab-houder kwalificeert als een eigenwoningschuld voor de eigenwoningregeling van box 1 wordt deze volledig uitgezonderd bij het bepalen van het totaalbedrag aan schulden. Voor kwalificerende eigenwoningschulden die vanaf 1 januari 2022 worden verstrekt wordt daarnaast de voorwaarde gesteld dat de ab-houder een recht van hypotheek verstrekt aan zijn vennootschap.

Inwerkingtreding 
Voorgesteld wordt de wet in werking te laten treden per 1 januari 2022. Als peildatum geldt 31 december van desbetreffende jaar waardoor het fictief reguliere voordeel voor het eerst per 31 december 2022 in de heffing zou kunnen worden betrokken. Deze datum biedt ab-houders tot 31 december 2022 de mogelijkheid om hun schuldenpositie terug te brengen tot het maximum bedrag van € 500.000.
De consultatie over het wetsvoorstel staat open tot 1 april 2019. Na de internetconsultatie wordt de wetgeving verder uitgewerkt en ter advies voorgelegd aan de Raad van State. HVK Stevens zal in ieder geval enkele kritische kanttekeningen gaan plaatsen. Wij vragen ons bijvoorbeeld af of nagedacht is over de situatie waarin er onvoldoende winstreserves aanwezig zijn om een dividenduitkering te mogen doen.

 

Download het nieuwsitem hier.

 

Uiteraard zijn wij graag bereid om alle gevolgen van dit wetsvoorstel voor u in kaart te brengen en, samen met u, te kijken naar oplossingen wanneer deze nieuwe belastingregels negatieve gevolgen hebben. Bij tijdige actie kan aanmerkelijk belang heffing mogelijk nog worden voorkomen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

HVK Stevens Logo

HVK Stevens is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, families en familiebedrijven

HVK Stevens logo

Amsterdam

HVK Stevens
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
+31 (0)20 76 30 900
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Rotterdam

HVK Stevens & Reigersberg
Westerkade 2B
3016 CL Rotterdam
+31 (0)10 476 88 33
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Luxemburg

HVK Stevens
4, Avenue Jean-Pierre Pescatore,
L-2324 Luxemburg,
Grand Duchy of Luxembourg
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving

Curacao

Lagun Family Services
Landhuis Joonchi Kaya Richard
3014 Beaujon Willemstad,
Curacao
info@lagunfs.com
Routebeschrijving

Londen

HVK Stevens
Aldgate Tower
2 Leman Street, E1 8FA
Londen
info@hvkstevens.com
Routebeschrijving